پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: انرزی⟸انرژی، موثر⟸مؤثر، ، حرارتدر⟸حرارت در، ، وترسیم⟸و ترسیم، ، وتشعشع⟸و تشعشع، ، وتغییرات⟸و ت...)
'''پراکندگی افقی درجه حرارت''' در سطح [[کره زمین]] ودر نواحی مختلف جغرافیایی به علل گوناگون متفاوت است. در این امرامر؛ ؛علاوهعلاوه بر تغییرات حاصل از گردش زمین و پیدایش فصول مختلف و اثرات روز و شب، تغییر مکان نیز از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است.
== درجه حرارت هوا ==
درجه حرارت یا دما عبارت از اندازه‌گیری [[انرژی گرمایی]] است ؛که در خاک و هوا قابل سنجش می‌باشد.
تمام ارگانیسم‌ها به صورت مستقیم از این حرارت متاثرند.
بیان انرژی نشان می‌دهد که [[دما]] در نتیجه تغییرات انرژی تابشی تغییر می‌کند.<ref name="فائزه بابایی"/>
 
== پراکندگی افقی درجه حرارت هوا ==
درجه حرارت یا دما عبارت از اندازه‌گیری [[انرژی گرمایی]] استاست؛ ؛کهکه در خاک و هوا قابل سنجش می‌باشد.
تمام ارگانیسم‌ها به صورت مستقیم از این حرارت متاثرند.
بیان انرژی نشان می‌دهد که [[دما]] در نتیجه تغییرات انرژی تابشی تغییر می‌کند.<ref name="فائزه بابایی" />
 
== پراکندگی افقی درجه حرارت هوا ==
نقشه‌های پراکندگی درجه حرارت روی زمین تهیه و ترسیم شده استشده‌است.<ref name="فائزه بابایی">بابایی، فائزه /کتاب تنظیم شرایط محیطی و تاسیساتتأسیسات ساختمانی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۹۱(ص۴و۱۳و۸۶-۸۴ص۴و۱۳و۸۶–۸۴)</ref>در این نقشه‌ها درجه حرارت دیده بانیدیده‌بانی شده نواحی مختلف به درجه حرارت سطح دریا تبدیل می‌گردد. بدین ترتیب که برای هر ۱۰۰۰ متر کاهش ارتفاع تقریباً [[۶]] [[درجه سانتی گراد]] یر درجه حرارت دیده بانیدیده‌بانی اضافه می‌کند. [[عرض جغرافیایی ّ]] از عوامل بسیار مهم این پراکندگی است.است؛ ولی به تنهایی نم توان عامل محدود کننده‌ای باشد، زیرا در این صورت باید نقشه‌های پراکندگی درجه حرارت جهانی که تبدیل به سطح دریا شده باشد
نشان دهنده تعدادی خطوط هم دمای موازی با مدار باشد، در صورتی که واقعیت جز این است. به طوری که در بحث مربوط به تابش و[[تشعشع]] گفته شد گرم شدن نواحی مختلف روی زمین به دلایل مختلف، متفاوت است.
 
اختلاف پراکندگی آبها و خشکی‌ها در دو نیم کره همچنین اختلاف درجه حرارت بین خشکی‌ها و اب‌ها، سبب عمده [[اختلاف درجه حرارت]] [[نیم کره شمالی]] با [[نیم کره جنوبی]] می‌باشد.
جریانات دریایی عامل مهم اثر دریاها در اختلاف درجه حرارت می‌باشد زیرا بر اثر جریانات دریایی توده‌های عظیمی از اب دریاها از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر منتقل می‌گردد.
بدین ترتیب، جریان انتقال اب گرم از منطقه‌ای گرم باعث انتقال حرارت در جهت افقی ار ان منطقه به نواحی سرد می‌شود در مقابل جریانات سرد از منطقه قطب سبب اعتدال حرارت در عرض‌های پایین می‌گردند. جریان [[گلف استریم]] یک نمونه بسیار بارز از این جریانات می‌باشد این جریان دراقیانوس اطلس شمالی از [[خلیج مکزیک]] شروع شده وبه سمت شمال شرقی، سواحل ارودا را تحت تاثیرتأثیر قرار می‌دهد .<ref name="دکتر ابراهیم جعفرپور">دکتر ابراهیم جعفرپور/کتاب اقلیم شناسیاقلیم‌شناسی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۷۱(ص۳۳ ص۳۴ ص۳۵)</ref>
 
== آنومالی دمایی ==
در مقایسه میانگین درجه حرارت یک نقطه با میانگین درجه حرارت تمام نقاط [[عرض جغرافیایی]] که از همان نقطه عبور می‌کند یک تفاوت دمایی مشاهده می‌گردد که این اختلاف حرارت را انومالی دمایی می‌گویند در منطقه حاره به علت جریانات سرد دریایی نواحی واقع در کرانه‌های شرقی خشکی‌های انومالی منفی دارد در مقابل مناطق مناطق واقع در کناره‌های غربی خشکی‌ها به علت جریانات اب گرم دارای آنومالی مثبت می‌باشد.
 
== عوامل مؤثر در پراکندگی افقی درجه حرارت ==
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" style="margin: ۰ ۰ ۰٫۵em 1em;"
|}
 
به طوربه‌طور کلی عوامل مؤثر در پراکندگی زمانی و مکانی درجه حرارت و تغییرات دوزانه وفصلی ان را به صورت زیر می‌توان بیان داشت.
# شدت و مدت تابش خورشیدی
# درجه ضایعات انرژی خورشیدی ضمن گذر از اتمسفر
# طبیعت زمین، پراکندگی خشکی‌ها و دریاها، شیب وجهت ناهمواری‌ها، پوشش گیاهی، میزان نمناکی و خصوصیاتت نمناکی.
# نسبت بین تشعشع زمینی و تشعشع اتمسفر
# انرژی ازادآزاد شده ویا مصرف شده در مواقع تبخیر، تراکم، یخبندان، ذوب
# شدت وجهت انتقال انرژی به هنگام جریان‌های دریایی و حرکات افقی هوا.
# انتقال انرژی، ضمن حرکات همرفتی هوا اشفتگیآشفتگی
# ارتفاع
 
== تعیین شرایط حرارتی ==
تعیین شرایط حرارتی هر ناحیه وابسته به سه گروه از عوامل می‌باشد.<ref name="دکتر رستمی">دکتر رستمی /کتاب تنظیم شرایط/ مرکز نشر جهش چاپ اول</ref>
# خصوصیات مربوط به تابش
# خصوصیات زمین
# عوامل مربوط به انتقال انرژی
دوعامل خصوصیات زمین وانتقال انرژی ،انرژی، ارتباط بسیار نزدیکی با خصوصیات جغرافیای طبیعی در هر منطقه دارند . به همین جهت ،جهت، شرایط حرارتی تعیین شده به وسیله اقلیم خورشیدیخورشیدی، ،بهبه علت اثر عوامل جغرافیای طبیعی در سطح وسیع ویا به نسبت هاینسبت‌های متغیر در طی زمان تعدیل میگرددمی‌گردد. مثال :جدول نمونه
 
== منابع ==
 
{{پانویس}}