باز کردن منو اصلی

تغییرات

| وزیر۱ = [[ایرج فاضل]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایانوزیر۱ـآغاز تصدی = بهمن۷ شهریور ۱۳۶۹۱۳۶۸
| وزیر۲ـآغازوزیر۱ـپایان تصدی = ۱۴۲۳ اسفنددی ۱۳۶۹
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[رضا ملک‌زاده]]
| وزیر۲ـسرپرست وزارت= ب
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۴ اسفند ۱۳۶۹
| وزیر۲ـپایانوزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۵۲۴ مرداددی ۱۳۷۲۱۳۶۹
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۴ اسفند ۱۳۶۹
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="khabaronline">{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://icalwww.khabaronline.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1508&Itemid=38detail/14665/Politics/government |عنوان=مشروحهمه مذاکراتوزیران مجلساین شورای۳۰ اسلامی دوره ۳ جلسه ۳۴۳سال |ناشر=[[کتابخانه،خبر موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامیآنلاین]] |نشانیتاریخ=۲۴ بایگانی=https://web.archive.org/web/20160512172259/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1508&Itemid=38مرداد ۱۳۸۸ |تاریخ بایگانیبازبینی=۲۳ اردیبهشتاسفند ۱۳۹۵۱۳۹۶}}</ref>
 
| وزیر۳ = [[علیرضارضا مرندیملک‌زاده]]
| وزیر۳ـآغاز تصدی = ۲۵۱۴ مرداداسفند ۱۳۷۲۱۳۶۹
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۲۹۲۵ مرداد ۱۳۷۶۱۳۷۲
| وزیر۳ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبعوزیر۳ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=16721508&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴۳ جلسه ۱۷۳۴۳ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/2016050808453220160512172259/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=16721508&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref>
| وزیر۳ـمنبع = <ref name="ical2"/>
 
| وزیر۴ = [[علیرضا مرندی]]
| وزیر۲ـآغازوزیر۴ـآغاز تصدی = ۲۰۲۵ مرداد ۱۳۷۱۱۳۷۲
| وزیر۴ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۴ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۳ـمنبعوزیر۴ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
 
| وزیر۲ = [[علی لاریجانی]]
| وزیر۲ـسرپرست وزارت= ب
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۰ مرداد ۱۳۷۱
| وزیر۲ـپایانوزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۵ مردادتیر ۱۳۷۲۱۳۷۱
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۰ مرداد ۱۳۷۱
| وزیر۲ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۳ـمنبعوزیر۲ـمنبع = <ref name="ical2khabaronline"/>
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1672&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۱۷ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160508084532/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1672&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref>
 
| وزیر۳ = [[سیدعلی مصطفی میرسلیملاریجانی]]
| وزیر۳ـآغاز تصدی = ۲۵۲۰ مرداد ۱۳۷۲۱۳۷۱
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۲۹۲۵ مرداد ۱۳۷۶۱۳۷۲
| وزیر۳ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۳ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1672&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۱۷ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160508084532/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1672&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref>
| وزیر۳ـمنبع = <ref name="ical2"/>
 
| وزیر۴ = [[سید مصطفی میرسلیم]]
| وزیر۴ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۴ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۴ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۴ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت