تفاوت میان نسخه‌های «نوتروسوفی»

جز
روبوت: تصحیح غلط‌های املایی، انشایی، و نگارشی
جز
جز (روبوت: تصحیح غلط‌های املایی، انشایی، و نگارشی)
{{ویکی‌سازی}}{{بدون منبع}}
نوتروسوفی شاخه جدیدی از [[فلسفه]] می‌‌باشد که به اصل، طبیعت و منظور خنثی هاخنثی‌ها و همچنین کنش هایکنش‌های آن با تخیل ایده آلی می‌‌پردازد.
 
نوتروسوفیک هانوتروسوفیک‌ها توسط دکتر ف. اسمرانداچه در سال 1995 معرفی شدند.
این نظریه شامل هر تصور یا ایده <A> را همراه با ضد آن یا <آنتی-A> و توهم "خنثی ها" <Neut-A> در نظر می‌‌گیرد (بطور مثال تصورات و یا ایده‌های واقع شده بین دو اکسترمم که نه با <A> و نه با <آنتی-A> تطابق دارند). ایده‌های <Neut-A> و <آنتی-A> با یکدیگر با عنوان <غیر-A> یاد می‌‌شوند.
مطابق این نظریه، هر ایده <A> گرایش به خنثی یا بالانس شدن با ایده‌های <آنتی-A> و <غیر-A> را، به عنوان حالت تعادل، خواهند داشت.
نوتروسوفی، پایه منطق نوتروسوفیک، مجموعه نوتروسوفیک، احتمال نوتروسوفیک. استاتیک نوتروسوفیک مورد استفاده در [[مهندسی]] (خصوصاً در ترکیب اطلاعات و یا نرم افزار)، [[طب]]، [[ارتش]]، فیزیولوژی و [[فیزیک]] می‌‌باشد.
 
منطق نوتروسوفیک یک چارچوب عمومی برای وحدت بسیاری از منطق هایمنطق‌های موجود می‌‌باشد و منطق غیر شفاف را تعمیم می‌‌دهد (خصوصاً منطق غیر شفاف شهودی را).
ایده اصلی منطق نوتروسوفیک (NL) مشخص کردن هر عبارت منطقی در یک فضای سه بعدی نوتروسوفیک می‌‌باشد که در آن هر بعد فضا به ترتیب معرف درستی (T)، غلط بودن (F) و عدم قطعیت (I) عبارت مورد نظر می‌‌باشد و در آن T، I و F زیرمجموعه‌های استاندارد یا غیراستاندارد ]-0, 1+[ می‌‌باشند.
 
برای طرح هایطرح‌های [[مهندسی نرم‌افزار]] بازه واحد کلاسیکی [0, 1] را می‌‌توان مورد استفاده قرار داد.
T، I و F اجزاء مستقلی هستند، که جائی برای اطلاعات ناقص (وقتی که جمع بالائی آنان < 1 باشد)، اطلاعات غیرسازگار و متناقض (وقتی که جمع بالائی آنان > 1 باشد) و یا اطلاعات کامل (مجموعه اجزاء مساوی 1 باشد) باز می‌‌نمایند.
 
 
استاتیک نوتروسوفیک آنالیز پدیده‌های توصیف شده توسط احتمال نوتروسوفیک می‌‌باشد. استاتیک نوتروسوفیک تعمیم استاتیک کلاسیکی است.
تابعی که احتمال نوتروسوفیک متغیر تصادفی x را مدول می‌‌کند، توزیع نوتروسوفیک نامیده می‌‌شود: NP(x) = ( T(x), I(x), F(x) ) که در آن T(x) معرف احتمال وقوع پدیده x، F(x) معرف احتمال وقوع نیافتادن پدیده x، و I(x) معرف احتمال غیرقابل تعیین/ناشناخته پدیده x می‌‌باشد.
 
در بسیاری از پروژه‌های نرم افزاری، منطق، مجموعه و احتمال نوتروسوفیک در حال جایگزینی منطق غیرشفاف، مجموعه غیر شفاف و احتمال کلاسیکی می‌‌باشد.
۲۴٬۴۵۸

ویرایش