تفاوت میان نسخه‌های «آنتروپی آماری»

بدون خلاصه ویرایش
(افزودن منبع.)
انتروپی آماری یک [[کمیت]] [[ترمودینامیک]]ی است و در [[شیمی‌فیزیک]] کاربردهای فراوان دارد.
بر مبنای تعریف آماری ، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط لوودیگ بولتزمن (Ludwig Boltzmann) در سال 1896 ، [[آنتروپی]] را محاسبه کنیم:
 
== تعریف انتروپی آماری ==
یک سیستم ترمودینامیکی را که با پارامترهای ماکروسکوپیکی چون <math>(X_1, \cdots, X_n)</math> توصیف می‌شود در نظر بگیرید. تعداد حالات میکروسکوپیکی که همگی منجر به حالت ماکروسکوپیک فوق می‌شود را با <math>\Omega</math> نشان دهید. بدیهی است که <math>\Omega</math> به <math>(X_1, \cdots, X_2)</math> بستگی دارد. آنتروپی این حالت ماکروسکوپی را با رابطه
بر مبنای تعریف آماری ، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط [[لوودیگ بولتزمن]] (Ludwig Boltzmann) در سال 1896 ، [[آنتروپی]] را محاسبه کنیم:
 
در یک سیستم ترمودینامیکی را که با پارامترهای ماکروسکوپیکی چون <math>(X_1, \cdots, X_n)</math> توصیف می‌شود در نظر بگیرید. تعداد حالات میکروسکوپیکی که همگی منجر به حالت ماکروسکوپیک فوق می‌شود را با <math>\Omega</math> نشان دهیدمی‌دهند. بدیهی است که <math>\Omega</math> به <math>(X_1, \cdots, X_2)</math> بستگی دارد. آنتروپی این حالت ماکروسکوپی را با رابطه
<center>
<math>\displaystyle S(X_1, \cdots, X_n) = k \ln \Omega</math>
</center>
تعریف می‌کنیممی‌کنند. <math>k</math> [[ثابت بولتزمن]] است و هم [[واحد]] با آنتروپی. در نتیجه واحد آنتروپی J/K می‌باشد؛ (این با واحد R و [[ظرفیت گرمایی]] یکی است.)
 
== جستارهای وابسته ==
۴٬۸۸۶

ویرایش