تفاوت میان نسخه‌های «صفت»

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: دست‌پحت⟸دست‌پخت، سرافرازنده⟸سر افرازنده، یکشبه⟸یک‌شبه
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: دست‌پحت⟸دست‌پخت، سرافرازنده⟸سر افرازنده، یکشبه⟸یک‌شبه)
من‌ام گفت یزدان پرستنده شاه / مرا ایزد پاک داد این کلاه
 
۴- با تأخیر صفت و حذف علامت صفت «نده» مانند سرافراز، گردن‌فراز که سرافرازندهسر افرازنده و گردن‌فرازنده بوده و این کار قیاسی است.
 
هرگاه صفت فاعلی با مفعول یا یکی از قیود مثل: بیش، کم، بسیار، پیش، پس و نظایر آن ترکیب شود علامت صفت حذف می‌شود مثل: کام‌جوی، پیش‌گوی، کم‌گوی، بسیاردان، پیشرو، پس‌رو
# با تقدیم صفت و حذف حرکت اضافه، مانند: آلوده نظر
# آن که صفت را در آخر آورند و هیچ تغییری ندهند، مثل: خواب‌آلوده، شراب‌آلوده
# مانند نوع سوم ولی با حذف علامت صفت، مثل: خاک‌آلود، نعمت‌پرورد، دست‌پحتدست‌پخت
# با تأخیر صفت و حذف «ده» از پایان آن، چنان‌که به ترکیب صفت فاعلی شبیه باشد: پناه‌پرور، دست‌پرور
هرگاه بخواهند صفت مفعولی را که تخفیف یافته، جمع ببندند آن را به حال اول برمی‌گردانند، مثلاً: دست‌پروردگان
«ی» نسبت همواره به مفرد پیوسته می‌شود و کلماتی از قبیل: کاویانی، خسروانی، کیانی، پهلوانی، نادر است و بر آن قیاس نمی‌توان کرد.
 
۲- «ه» مخفی و غیرملفوظ: دوروزه، یکشبه،یک‌شبه، یکساله، صده، دهه، هزاره
و این «ه» غالباً در ترکیبات عددی استعمال می‌شود؛ و گاهی تنهایی در غیر این مورد استعمال شده‌است، مثل: نبرده