تفاوت میان نسخه‌های «خاندان هوجوی اخیر»

== رهبران ==
سران خاندان هوجوی اخیر:
* [[هوجو سویون]] (۱۴۳۲–۱۵۱۹)بنیان‌گذار خاندان هوجوی اخیر
* [[هوجو اوجی‌تسونا]] (۱۴۸۷–۱۵۴۱), پسر سویون، بنیان‌گزار خاندان هوجوی اخیرسویون
* [[هوجو اوجی‌یاسو]] (۱۵۱۵–۱۵۷۱), پسر اوجی‌تسونا
* [[هوجو اوجیماسا]] (۱۵۳۸–۱۵۹۰), پسر اوجی‌یاسو