تفاوت میان نسخه‌های «نوآم چامسکی»

=== آثار سیاسی ===
* {{یادکرد |کتاب=آمریکای بزرگ و حقوق بشر|ترجمه = بهزاد باشی |ناشر = [[انتشارات آگاه]] |شهر=تهران}}
* دهه جنگ سرد: روند جنگ سرد در دههٔ ۱۹۸۰ - ترجمهترجمهٔ شاهرخ وزیری (۱۳۶۴)
* [[مثلث سرنوشت|مثلث سرنوشت ساز، فلسطین، آمریکا و اسرائیل]] - ترجمهٔ عزت‌الله شهیدا (۱۳۶۹)
* دمکراسی بازدارنده - ترجمهٔ غلامرضا تاجیک ۱۳۷۲ (چاپ دیگری از این کتاب: ترجمهٔ [[مهوش غلامی]] - انتشارات اطلاعات - ۱۳۸۸)
* نظم‌های کهنه و نوین جهانی - ترجمهترجمهٔ [[مهبد ایرانی طلب]] - انتشارات اطلاعات (۱۳۷۵)
* {{یادکرد |کتاب=بهره‌کشی از مردم: نئولیبرالیسم و نظم‌جهانی|ترجمه = [[حسن مرتضوی|مرتضوی، حسن]] |ناشر = نشر دیگر |شهر=[[تهران]]|سال=(۱۳۷۹)}}
* دولت‌های سرکش: حکومت زور در امور جهان - ترجمهٔ مهرداد وح‍دت‍ی دان‍ش‍م‍ن‍د - وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی، س‍ازم‍ان چ‍اپ و ان‍ت‍ش‍ارات (۱۳۸۰)
* فهمِ قدرت: دغدغهٔ دائمی چامسکی - ترجمهترجمهٔ دکتر احمد عظیمی بلوریان - مؤسسه خدمات فرهنگی رسا (۱۳۸۲)
* ۱۱ سپتامبر - ترجمهترجمهٔ خلیل دباش (۱۳۸۲)
* سلطه یا بقا: طرح سلطهٔ آمریکایی - ترجمهٔ علیرضا ثقفی (۱۳۸۵ (چاپ دیگری با نام: هژمونی یا بقا: تلاش آمریکا برای سیطرهٔ جهانی‌ - ترجمهٔ آسوده نوین - انتشارات اطلاعات - ۱۳۸۷)
* کنترل رسانه - ترجمهٔ ضیا خسروشاهی- انتشارات درسا ۱۳۸۶ (چاپ دیگری با نام: حاکمیت بر رسانه‌ها - ترجمهترجمهٔ سعید ساری اصلانی - نشر اینترنتی ۲۰۰۶)
* تلاش آمریکا برای حاکمیت جهانی- ترجمهٔ ضیا خسروشاهی- انتشارات درسا (۱۳۸۷)
* جاه طلبی‌های امپراتوری - ترجمهٔ ضیا خسروشاهی- انتشارات درسا (۱۳۸۷)
۲۹۸

ویرایش