تفاوت میان نسخه‌های «چهارلنگ»

ویرایش خانجمالی وخان قاید براساس کتاب ایران وقضیه ایران و کتاب از بیستون تا زردکوه بختیاری ویرایش شد
(ویرایش خانجمالی وخان قاید براساس کتاب ایران وقضیه ایران و کتاب از بیستون تا زردکوه بختیاری ویرایش شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* هیودی
* سالاروند
* کاید خانجمالی
* خانه جمالی
* خانهخان قاید
* گراوند
 
۶۹

ویرایش