باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏اجماع یا رأی اکثریت: این تکه در وپ:انگ نیست: «با در نظر گرفتن این موضوع، به حسب موضوع، رسیدن نسبت آرای موافق به چیزی حدود ۶۰٪ تا ۸۰٪ به عنوان شاخصی از توافق عمومی استفاده می‌شود. در مورد بحث‌های حساس‌تر، عدد بزرگتری استفاده می‌شود. این اعداد حاصل از بررسی آماری موارد اتفاق افتاده در قبل هستند، و هیچ‌گاه ثابت و غیرقابل تغییر نخواهند بود. توجه کنید که این اعداد نباید به عنوان تنها منبع تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع استفاده شوند. قضاوت درست و بصیرت کافی، برای انتخاب تصمیم درست لازمند، و در تم...
تصمیم‌گیری‌ها در ویکی‌پدیا نباید به طور عمومی از طریق رای‌گیری انجام شوند. [[وپ:نیست|ویکی‌پدیا دموکراسی نیست]] و شمردن آرا نباید جزئی اساسی از تصمیم‌گیری در مورد نتیجهٔ یک بحث باشد. وقتی از رای‌گیری استفاده می‌شود، باید این استفاده به «آزمودن» وجود اجماع محدود شود، نه این که از آن برای «حصول» اجماع بهره ببریم.
 
با تمام این تفاسیر، در برخی از فعالیت‌هایی که در فضای نام ویکی‌پدیا انجام می‌شود، نسبت آرای موافق به عنوان شاخصی از توافق جمعی مدنظر گرفته می‌شود. این مسئله خود مورد اختلاف نظر است، و در مورد این که رهنمودهایی برای تعیین مرز عددی این شاخص‌ها نوشته شود، اجماع وجود ندارد. با در نظر گرفتن این موضوع، به حسب موضوع، رسیدن نسبت آرای موافق به چیزی حدود ۶۰٪ تا ۸۰٪ به عنوان شاخصی از توافق عمومی استفاده می‌شود. در مورد بحث‌های حساس‌تر، عدد بزرگتری استفاده می‌شود. این اعداد حاصل از بررسی آماری موارد اتفاق افتاده در قبل هستند، و هیچ‌گاه ثابت و غیرقابل تغییر نخواهند بود. توجه کنید که این اعداد نباید به عنوان تنها منبع تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع استفاده شوند. قضاوت درست و بصیرت کافی، برای انتخاب تصمیم درست لازمند، و در تمام موارد، تصمیم گرفته شده، از درصد یاد شده مهم‌تر است.
 
=== رأی ممتنع ===