باز کردن منو اصلی

تغییرات

تخم نطفه دار azarallnotfe
|agency_name=Ministry of Culture and Islamic Guidance
|nativename=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
|nativename_a= azarallnotfe
|nativename_r=اذرالnotfe
|logo=Coat of arms of Iran.svg
|logo_width=100px
۷

ویرایش