تفاوت میان نسخه‌های «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»

جز (اساتید -> استادان / با استفاده از AWB)
* [[علی‌اکبر دهخدا]]
* [[محمدعلی فروغی]] (ذُکاءالملک)
* دکتر [[کریم سنجابی]]
* [[ عبدالحمید زنگنه]]
* دکتر [[محمدجعفر جعفری لنگرودی]]
* [[موسی عمید]]
* دکتر امیر[[ناصر کاتوزیان]]
* دکتر [[محمدجعفر جعفری لنگرودی]]
* دکتر [[محمدرضا تخشید]]
* دکتر امیر[[ناصر کاتوزیان]]
* دکتر [[حسنعلی درودیان]]
* دکتر [[محمدرضا تخشید]]
* دکتر [[عباس کریمی]]
* دکتر [[حسنعلی درودیان]]
* دکتر [[سید فضل‌الله موسوی]]
* دکتر [[عباس کریمی]]
* دکتر [[محمدرضا تخشید]]
* دکتر [[سید فضل‌الله موسوی]]
* دکتر [[محمدرضا تخشید]]
 
== گروه‌های آموزشی ==