تفاوت میان نسخه‌های «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»

 
== استادان برجسته ==
* دکتر [[ناصر کاتوزیان]]
* دکتر [[محمود عرفانی]]
* دکتر [[حمید عنایت]]
* دکتر [[سید ابوالفضل قاضی]] (شریعت پناهی)
* دکتر [[محمد رضوی]]
* دکتر [[احمد متین دفتری]]
* دکتر [[عباس میلانی]]
* دکتر [[کریم سنجابی]]
* دکتر [[سید جواد طباطبایی]]
* دکتر روشنعلی شکاری
* دکتر [[حسین بشیریه]]
* دکتر [[سید جواد طباطبایی]]
* دکتر [[حمید احمدی]]
* دکتر [[حسین بشیریه]]
* دکتر [[عبدالرحمن عالم]]
* دکتر [[حمید احمدی]]
* دکتر [[احمد نقیب زاده]]
* دکتر [[عبدالرحمن عالم]]
* دکتر [[صادق زیباکلام]]
* دکتر [[احمد نقیب زاده]]
* دکتر [[احمد خالقی دامغانی]]
* دکتر [[صادق زیباکلام]]
* دکتر [[جهانگیر معینی علمداری]]
* دکتر [[احمد خالقی دامغانی]]
* [[الهه کولایی]]
* دکتر [[جهانگیر معینی علمداری]]
* دکتر [[الههجمشید کولاییممتاز]]
* دکتر [[جمشیدعلی ممتازآزمایش]]
* دکتر [[علی آزمایشاشرف نظری]]
* دکتر [[علیحسن اشرف نظریامامی]]
* دکتر [[عزت‌الله عراقی]]
* دکتر [[حسن امامی]]
* [[داوود فیرحی]]
* دکتر عزت‌الله عراقی
* دکتر [[داوودلعیا فیرحیجنیدی]]
* دکتر [[حمیرا مشیرزاده]]
* دکتر [[لعیا جنیدی]]
* دکتر [[ابراهیم متقی]]
* دکتر [[حمیرا مشیرزاده]]
 
* دکتر [[ابراهیم متقی]]
* دکتر [[عبدالله رمضان زاده]]
* دکتر [[حسین آقایی نیا]]
* دکتر [[علی صباغیان]]
* دکتر [[ابوالحسن محمدی]]
* دکتر [[عبدالله رمضان زاده]]
* دکتر [[علی صباغیان]]
 
== پانویس ==