باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[فهرست نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی]]
* [[فهرست نمایندگان مجلس شورای اسلامی]]
* [[رده:نمایندگان تالش در مجلس شورای ملی]]
 
{{نماینده مجلس شورای اسلامی-خرد}}