تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:هرویسپه/monobook.js»

بدون خلاصه ویرایش
/*<pre>*/
// [[en:User:Lupin/popups.js]]
document.write('<script type="text/javascript" src="'
+ 'http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=User:mardetanha/revert.js'
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
 
importScript('en:User:Lupin/popups.js');
 
importScript('کاربر:mardetanha/HotCatDev.js');
 
 
//<pre style="direction:ltr">
/*<pre>*/
 
document.write('<script type="text/javascript" src="'
 
+ 'http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Behaafarid/PersianKeyboardDev.js'
/*************
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
CHARACTERS
*************/
// Aquired from User:Behaafarid/EsfahbodTools.js
document.write('<script type="text/javascript" src="'
function fromEntityToUtf8 (obj) {
+ 'http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=User:mardetanha/revert.js'
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
obj.value = obj.value.replace(/&#([0-9]+);/g,
document.write('<script type="text/javascript" src="'
function(s, n, ofs, all) {
+ 'http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=User:mardetanha/FootNoteTools.js'
return String.fromCharCode(n);
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
}
);
}
document.write('<script type="text/javascript" src="'
+ 'http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=کاربر:Senemmar/واگردانی.js'
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
importScript('کاربر:Behaafarid/BehaafaridTools.js');
importScript('کاربر:Behaafarid/EsfahbodTools.js');
importScript('کاربر:Behaafarid/HotCatDev.js');
//<pre style="direction:ltr">
function fromUtf8ToEntity (obj_id) {
var obj = document.getElementById (obj_id);
obj.value = obj.value.replace(/([^\x00-\x7f])/g,
function(s, c, ofs, all) {
c = String(c);
return "&#"+c.charCodeAt(0)+";";
}
);
}
function escapeHTMLEntities (obj_id) {
obj.value = s;
}
//Aquired from Hojjat's HojjatTools.js subpage
function AtSignReplace (obj){
var s = obj.value;
s=s.replace(/([^\s]+?)@([^\s]+?)/g,'$1[[تصویر:At-sign.gif]]$2');
obj.value=s;
}
//</pre>
//<pre style="direction:ltr">
/************
DICTATION
*************/
function URLfix (obj) {
s = obj.value;
s = s.replace(/(http[^\s]+?)\%20/g,
'$1\u200c\u200c\u200c_\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+)/g,function(s,p){return decodeURI(p)});
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c_\u200c\u200c\u200c/g,'%20');
obj.value = s;
}
function YKarabic (obj) {
//ي --> ی و ك --> ک
s = obj.value;
var sold= s;
//برای جلوگیری از خرابکاری در پیوند تصویرها و میان‌ویکی
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)ي(.*?)\]\]/g,
'[[$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)ك(.*?)\]\]/g,
'[[$1\u200c\u200c\u200cک\u200c\u200c\u200c$2]]');
while (sold!=s)
{
sold =s;
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)ي(.*?)\]\]/g,
'[[$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)ك(.*?)\]\]/g,
'[[$1\u200c\u200c\u200cک\u200c\u200c\u200c$2]]');
}
s = s.replace(/ي/g, 'ی');
s = s.replace(/ك/g, 'ک');
s= s.replace(/\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c/g, 'ي');
s= s.replace(/\u200c\u200c\u200cک\u200c\u200c\u200c/g, 'ك');
//اصلاح ی و ک در متنهای عربی
sold = s;
s = s.replace(/\{\{عربی([^(\}\})]*?)ی(.*?)\}\}/g, '{{عربی$1ي$2}}');
s = s.replace(/\{\{عربی([^(\}\})]*?)ک(.*?)\}\}/g, '{{عربی$1ك$2}}');
s = s.replace(/\{\{آغاز\sعربی\}\}([^(پایان\sعربی\}\})]*?)ی(.*?)پایان\sعربی\}\}/g,
'{{آغاز عربی}}$1ي$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\{\{شروع\sعربی\}\}([^(پایان\sعربی\}\})]*?)ی(.*?)پایان\sعربی\}\}/g,
'{{شروع عربی}}$1ي$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\{\{آغاز\sعربی\}\}([^(پایان\sعربی\}\})]*?)ک(.*?)پایان\sعربی\}\}/g,
'{{آغاز عربی}}$1ك$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\{\{شروع\sعربی\}\}([^پایان\sعربی(\}\})]*?)ک(.*?)پایان\sعربی\}\}/g,
'{{شروع عربی}}$1ك$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\[\[ar:(.*?)ی(.*?)\]\]/g, '[[ar:$1ي$2]]');
s = s.replace(/\[\[ar:(.*?)ک(.*?)\]\]/g, '[[ar:$1ك$2]]');
while (sold!=s)
{
sold=s;
s = s.replace(/\{\{عربی([^(\}\})]*?)ی(.*?)\}\}/g, '{{عربی$1ي$2}}');
s = s.replace(/\{\{عربی([^(\}\})]*?)ک(.*?)\}\}/g, '{{عربی$1ك$2}}');
s = s.replace(/\{\{آغاز\sعربی\}\}([^(پایان\sعربی\}\})]*?)ی(.*?)پایان\sعربی\}\}/g,
'{{آغاز عربی}}$1ي$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\{\{شروع\sعربی\}\}([^(پایان\sعربی\}\})]*?)ی(.*?)پایان\sعربی\}\}/g,
'{{شروع عربی}}$1ي$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\{\{آغاز\sعربی\}\}([^(پایان\sعربی\}\})]*?)ک(.*?)پایان\sعربی\}\}/g,
'{{آغاز عربی}}$1ك$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\{\{شروع\sعربی\}\}([^پایان\sعربی(\}\})]*?)ک(.*?)پایان\sعربی\}\}/g,
'{{شروع عربی}}$1ك$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\[\[ar:(.*?)ی(.*?)\]\]/g, '[[ar:$1ي$2]]');
s = s.replace(/\[\[ar:(.*?)ک(.*?)\]\]/g, '[[ar:$1ك$2]]');
}
//حدف نویسهٔ ممنوع ۰۶۴۹
sold = s;
//جلوگیری از تغییر متن نشان عربی خورده و تصویر و پیوندهای میان‌ویکی
s = s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)ى(.*?)\]\]/g,
'[[$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2]]');
s = s.replace(/\{\{عربی(.*?)ى(.*?)\}\}/g,
'{{عربی$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2}}');
s = s.replace(/\{\{آغاز عربی(.*?)ى(.*?)پایان عربی\}\}/g,
'{{آغاز عربی$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\{\{شروع عربی(.*?)ى(.*?)پایان عربی\}\}/g,
'{{شروع عربی$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2پایان عربی}}');
while (sold!=s)
{
sold=s;
s = s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)ى(.*?)\]\]/g,
'[[$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2]]');
s = s.replace(/\{\{عربی(.*?)ى(.*?)\}\}/g,
'{{عربی$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2}}');
s = s.replace(/\{\{آغاز عربی(.*?)ى(.*?)پایان عربی\}\}/g,
'{{آغاز عربی$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2پایان عربی}}');
s = s.replace(/\{\{شروع عربی(.*?)ى(.*?)پایان عربی\}\}/g,
'{{شروع عربی$1\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c$2پایان عربی}}');
}
s = s.replace(/ى/g, 'ی');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200cی\u200c\u200c\u200c/g, 'ى');
//اصلاح رده‌ها
sold=s;
s = s.replace(/\[\[(رده|Category|category):(.*?)(ى|ي)(.*?)\]\]/g, '[[$1:$2ی$4]]');
s = s.replace(/\[\[(رده|Category|category):(.*?)ك(.*?)\]\]/g, '[[$1:$2ک$3]]');
while(sold!=s)
{
sold=s;
s = s.replace(/\[\[(رده|Category|category):(.*?)(ى|ي)(.*?)\]\]/g, '[[$1:$2ی$4]]');
s = s.replace(/\[\[(رده|Category|category):(.*?)ك(.*?)\]\]/g, '[[$1:$2ک$3]]');
}
obj.value = s;
}
function FM (obj) {
//FM = Faseleh Majazi
s = obj.value;
//تبدیل الگو {{فم}} به نویسه فاصله مجازی
s = s.replace(/\{\{فم\}\}/g,'\u200c');
//تبديل چند فاصله مجازی پشت سر هم به یک فاصله مجازی
s = s.replace(/(\u200c)+/g, '\u200c');
//حذف فاصلهٔ مجازی بعد از آادذرزژو . ، « »
s = s.replace(/([\.،«»\:؛\sآادذرزژو])\u200c/g,'$1');
//اصلاح می پیشوندی
s = s.replace(/\sمی\s/g, ' می\u200c');
s = s.replace(/\sنمی\s/g, ' نمی\u200c');
s = s.replace(/\sمی\u200cو\s/g, ' می و');
//فعلهای مصدر بودن
s = s.replace(/ه\sام([\]\.،\:»\)\s])/g, 'ه\u200cام$1');
s = s.replace(/ه\sای([\]\.،\:»\)\s])/g, 'ه\u200cای$1');
s = s.replace(/([^ا])ه\sاست([\]\.،\:»\)\s])/g, '$1ه\u200cاست$2');
s = s.replace(/ه\sایم([\]\.،\:»\)\s])/g, 'ه\u200cایم$1');
s = s.replace(/ه\sاید([\]\.،\:»\)\s])/g, 'ه\u200cاید$1');
s = s.replace(/ه\sاند([\]\.،\:»\)\s])/g, 'ه\u200cاند$1');
/*چسباندن ها بر اساس مفاد دستور خط فرهنگستان و شیوه\u200cنامهٔ ویکی\u200cپدیا:*/
//تمام «ها» با فاصلهٔ مجازی می‌چسبند. و این مطابق مفاد آخرین شیوه‌نامه غلط نیست.
s=s.replace(/\sها([\]\.،\:»\)\s])/g, '\u200cها$1');
s=s.replace(/\sها(ی|یی|یم|یت|یش|مان|تان|شان)([\]\.،\:»\)\s])/g,
'\u200cها$1$2');
obj.value = s;
}
function NonStandard (obj) {
s = obj.value;
//همزه روی ی
s = s.replace(/ه\u200cی\s/g, 'هٔ ');
s = s.replace(/ه\sی\s/g, 'هٔ ');
s = s.replace(/ۀ/g, 'هٔ');
s = s.replace(/هء /g, 'هٔ ');
s = s.replace(/ه‌یی/g, 'ه‌ای');
//نویسه غیر استاندارد برای تنوین
s = s.replace(/ا"/g,'اً')
//تبدیل الگو {{ی}} به نویسه
s = s.replace(/\{\{ی\}\}/g,'ٔ');
//فارسی‌سازی گیومه
s=s.replace(/"(.*?)"/g,'«$1»');
s=s.replace(/«([\w]*?)»/g,'"$1"');
// ... but to fix the problem with HTML double quotes...
s=s.replace(/(\w)=«([^"]*?)»/g,'$1="$2"');
//تنوين اشتباه
s=s.replace(/ا\sً/g,'اً')
obj.value = s;
}
function digits (obj) {
//Convert Codes to Characters
fromEntityToUtf8(obj);
s = obj.value;
var sold=null;
while (sold!=s)
{
sold=s;
//برای جلوگیری از خرابکاری در پیوند تصویرها و میان‌ویکی
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)1(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۱\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)2(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۲\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)3(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۳\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)4(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۴\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)5(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۵\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)6(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۶\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)7(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۷\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)8(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۸\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)9(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۹\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)0(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c۰\u200c\u200c\u200c$2]]');
s=s.replace (/\[\[([^\]]*?\:[^\]]*?)\%(.*?)\]\]/g, '[[$1\u200c\u200c\u200c٪\u200c\u200c\u200c$2]]');
// برای جلوگیری از خرابکاری در پیوند به بیرون
s = s.replace(/(http[^\s]+?)1/g,'$1\u200c\u200c\u200c۱\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)2/g,'$1\u200c\u200c\u200c۲\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)3/g,'$1\u200c\u200c\u200c۳\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)4/g,'$1\u200c\u200c\u200c۴\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)5/g,'$1\u200c\u200c\u200c۵\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)6/g,'$1\u200c\u200c\u200c۶\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)7/g,'$1\u200c\u200c\u200c۷\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)8/g,'$1\u200c\u200c\u200c۸\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)9/g,'$1\u200c\u200c\u200c۹\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)0/g,'$1\u200c\u200c\u200c۰\u200c\u200c\u200c');
s = s.replace(/(http[^\s]+?)\%/g,'$1\u200c\u200c\u200c٪\u200c\u200c\u200c');
// برای جلوگیری از خرابکاری در فرمولهای ریاضی
s=s.replace (/\<math\>(.*?)1(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۱\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)2(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۲\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)3(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۳\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)4(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۴\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)5(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۵\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)6(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۶\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)7(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۷\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)8(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۸\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)9(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۹\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)0(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c۰\u200c\u200c\u200c$2</math>');
s=s.replace (/\<math\>(.*?)%(.*?)\<\/math\>/g,
'<math>$1\u200c\u200c\u200c٪\u200c\u200c\u200c$2</math>');
}
s = s.replace(/1/g,'۱');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۱\u200c\u200c\u200c/g,'1');
s = s.replace(/2/g,'۲');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۲\u200c\u200c\u200c/g,'2');
s = s.replace(/3/g,'۳');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۳\u200c\u200c\u200c/g,'3');
s = s.replace(/4/g,'۴');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۴\u200c\u200c\u200c/g,'4');
s = s.replace(/5/g,'۵');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۵\u200c\u200c\u200c/g,'5');
s = s.replace(/6/g,'۶');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۶\u200c\u200c\u200c/g,'6');
s = s.replace(/7/g,'۷');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۷\u200c\u200c\u200c/g,'7');
s = s.replace(/8/g,'۸');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۸\u200c\u200c\u200c/g,'8');
s = s.replace(/9/g,'۹');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۹\u200c\u200c\u200c/g,'9');
s = s.replace(/0/g,'۰');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c۰\u200c\u200c\u200c/g,'0');
s = s.replace(/\%/g,'٪');
s = s.replace(/\u200c\u200c\u200c٪\u200c\u200c\u200c/g,'%');
//آوردن دخل ارقام عربی:
s=s.replace(/٠/g,'۰');
s=s.replace(/١/g,'۱');
s=s.replace(/٢/g,'۲');
s=s.replace(/٣/g,'۳');
s=s.replace(/٤/g,'۴');
s=s.replace(/٥/g,'۵');
s=s.replace(/٦/g,'۶');
s=s.replace(/٧/g,'۷');
s=s.replace(/٨/g,'۸');
s=s.replace(/٩/g,'۹');
//ممیز و هزارگان
s = s.replace(/([۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰])\.([۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰])/g,'$1٫$2');
s = s.replace(/([۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰]),([۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰])/g,'$1٬$2');
obj.value = s;
}
function Punctuation (obj){
//حل مشکلات نقطه گذاری
var s = obj.value;
s=s.replace(/([\(«])\s/g,'$1');
s=s.replace(/\s([\)»])/g,'$1');
s=s.replace(/\s+\./g,'.'); //No spaces before a full stop.
s=s.replace(/\s+،/g,'،'); //No spaces before a comma.
s=s.replace(/،(\S+?)/g,'، $1'); //Space is necessary after a comma.
s = s.replace(/\s([^\s\[]*?)\s:\s([^\s\[]*?)\s/,' $1: $2 '); //No spaces before a colon.
obj.value=s;
}
function SuperTool (obj){
YKarabic (obj);
FM (obj);
NonStandard (obj);
digits (obj);
Punctuation (obj);
}
//</pre>
//<pre style="direction:ltr">
function toggleDir (obj) {
var isrtl = 0;
if (obj){
isrtl = obj.style.direction != 'ltr';
if (isrtl){
obj.style.textAlign = "left";
obj.style.direction = "ltr";
} else {
obj.style.textAlign = "right";
obj.style.direction = "rtl";
}
}
}
//</pre>
//<pre style="direction:ltr;">
/**********
WIKIFY
**********/
function InterwikiSorter(obj){
var ref = /\[\[(\w\w\w?|bat-smg|be-x-old|cbk-zam|fiu-vro|nds-nl|roa-tara|ru-sib|simple|tokipona|zh-classical|zh-min-nan|zh-yue)\:(.*?)\]\]\n?(\s*)/g
var s = obj.value;
//extract interwiki's and delete them temply from string
interwikis = s.match(ref)
s = s.replace(ref,"")
//sort interwikis
interwikis = interwikis.sort()
//put interwiki's back
s = s + "\r\n" + interwikis.join("");
//update string.
obj.value=s;
}
//</pre>
//<pre style="direction:ltr;text-align:left">
+ "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/3/38/Button_wikify.png"
+ "\" title=\"ویکی\u200Cسازی\"></a>";
 
/*بدون منبع*/
NoS= "<a href=\"javascript:document.editform.wpTextbox1.value='{{بدون منبع}}\\n'+"
+ "\" title=\"لحن نامناسب\"></a>";
/*خردناقص*/
Stub= "<a href=\"javascript:document.editform.wpTextbox1.value='{{خردناقص}}\\n'+"
+ "document.editform.wpTextbox1.value;"
+ "void(document.getElementById('wpSummary').value='برچسب')\"><img src=\""
+ "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_stub_fa.png"
+ "\" title=\"خردناقص\"></a>";
/*سرشناسی*/
Stub= "<a href=\"javascript:document.editform.wpTextbox1.value='{{سرشناسی}}\\n'+"
+ "document.editform.wpTextbox1.value;"
+ "void(document.getElementById('wpSummary').value='برچسب')\"><img src=\""
+ "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_stub_fa.png"
+ "\" title=\"سرشناسی\"></a>";
/*اصلاحات نقطه گذاری*/
/* سال میلادی */
GregYear = "<a href=\"javascript:insertTags('[[','&nbsp(میلادی) |]]','۱۹۰۰');\"><img src=\""
+ "http://upload.wikimedia.org/wikibooks/fa/a/a7/Button_cal.png"
+ "\" title=\"سال میلادی\"></a>";
/* کد */
CodeButton = "<a href=\"javascript:insertTags('<code>','</code>','کد');\"><img src=\""
+ "http://upload.wikimedia.org/wikibooks/fa/2/23/Button_code.png"
+ "\" title=\"کد\"></a>";
/* خوشامدید */
+ "http://upload.wikimedia.org/wikibooks/fa/6/60/Button_insert_table.png"
+ "\" title=\"جدول\"></a>";
 
var selObj = new Array();
selObj[0] = new Array("","برایدستورهای مقالهویرایشی");
selObj[1] = new Array("f0","حذفپانویس سریعوب");
selObj[2] = new Array("f1","نقض حق‌تکثیرپانویس");
selObj[3] = new Array("f2","حق‌تکثیردرخواست مشکوکمدرک");
selObj[4] = new Array("f3","بدون‌منبع");
selObj[5] = new Array("f4","ویکی‌سازیخرد");
selObj[6] = new Array("f5","لحننقض نامناسبحق‌تکثیر");
selObj[7] = new Array("f6","تمیزکاریحق‌تکثیر مشکوک");
selObj[8] = new Array("f7","یادکردحذف دقیقسریع");
selObj[9] = new Array("f8","سرشناسیویکی‌سازی");
selObj[10] = new Array("f9","خردلحن نامناسب");
selObj[11] = new Array("f10","درخواست مدرکتمیزکاری");
selObj[12] = new Array("f11","یادکردهشدار وببه خرابکار");
selObj[13] = new Array("f12","یادکرد خبر");
selObj[14] = new Array("f13","یادکرد کتاب");
selObj[15] = new Array("f14","کارنمای زناننگاره");
selObj[16] = new Array("f15","ref nameخوش‌آمدید");
selObj[17] = new Array("f16","پانویس");
selObj[18] = new Array("f17","بهبود‌منبع");
selObj[19] = new Array("f18","منبع نادرست");
optionsString='';
for (var iloop = 0 ; iloop < selObj.length ; iloop++)
switch(selectItemIndex)
{
case 5:
insertTags('{{','خرد}}','-');
case 1:
document.editform.wpTextbox1getElementById('wpSummary').value='برچسب';
insertTags('{{حذف سریع|','}}','معیار');
document.getElementById('wpSummary').value='حذف سریع';
break
case 2:
document.editform.wpTextbox1.value='';
insertTags('{{نقض حق تکثیر|url=','}}','Address');
document.getElementById('wpSummary').value='نقض حق تکثیر';
break
case 3:
document.editform.wpTextbox1.value='{{حق تکثیر مشکوک}}\n'+ document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='حق تکثیر مشکوک';
break
case 4:
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
case 52:
insertTags('{{پانویس}}');
document.editform.wpTextbox1.value='{{ویکی‌سازی}}\n'+ document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
case 3:
insertTags('{{مدرک','}}','|');
document.getElementById('wpSummary').value='درخواست منبع';
break
case 7:
document.editform.wpTextbox1.value='{{حق تکثیر مشکوک}}\n'+ document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='حق تکثیر مشکوک';
break
case 6:
document.editform.wpTextbox1.value='';
insertTags('{{نقض حق تکثیر|url=','}}','Address');
document.getElementById('wpSummary').value='نقض حق تکثیر';
break
case 10:
document.editform.wpTextbox1.value='{{لحن نامناسب}}\n'+ document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
case 79:
document.editform.wpTextbox1.value='{{ویکی‌سازی}}\n'+ document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
case 11:
document.editform.wpTextbox1.value='{{تمیزکاری}}\n'+ document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
case 8:
document.editform.wpTextbox1.value='{{یادکرد دقیق}}\n'+ document.editform.wpTextbox1.value;
insertTags('{{حذف سریع|','}}','معیار');
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
document.getElementById('wpSummary').value='حذف سریع';
break
case 916:
document.editform.wpTextbox1.value='==سلام==\n{{سرشناسیجا:خوشامدید|~~~~}}\n'+ document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='برچسببه ویکی‌پدیا خوش‌آمدید!';
break
case 101:
insertTags('<ref>{{یادکرد وب| نشانی = ','| عنوان = | تاریخ بازدید = دی ۱۳۸۶| تاریخ = ۱ فروردین ۱۳۸| ناشر = وب‌گاه رسمی | زبان = فارسی}}</ref>','http://www.');
insertTags('{{','خرد}}','-');
document.getElementById('wpSummary').value='ذکر مرجع';
break
case 12:
insertTags('{{جا:هشدار به خرابکار','}} ~~~~',' ۲');
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
case 1113:
insertTags('<ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = ',' |عنوان = | عنوان = | اثر = | ناشر = |صفحات = |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = |زبان = فارسی}}</ref>','http://www.');
insertTags('{{مدرک','}}','|');
break
document.getElementById('wpSummary').value='درخواست منبع';
break
case 12:
insertTags('{{یادکرد وب| نشانی = ',' | عنوان = | نویسنده = | تاریخ بازدید = نوامبر ۲۰۰۸| تاریخ = | ناشر = وب‌گاه رسمی | صفحه = | زبان = }}','');
document.getElementById('wpSummary').value='یادکرد منبع';
break
case 13:
insertTags('{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = ',' |عنوان =| اثر = | ناشر = |صفحات = |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = |زبان = }}','');
break
case 14:
insertTags('<ref>{{یادکرد |کتاب = |نویسنده = |ترجمه = |فصل = |صفحه = ','| ناشر = | چاپ = | سال = |شابک = }}','ص.');
document.getElementById('wpSummary').value='یادکرد منبع';
break
case 15:
insertTags('[[تصویر:image.jpg|left|270px|thumb|نگاره ]]');
insertTags('<ref name=Farokhzad>{{یادکرد| کتاب= کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز) | نویسنده = [[پوران فرخزاد|فرخ‌زاد، پوران]] |ناشر = نشر قطره |شهر= [[تهران]] | سال=[[۱۳۸۱]] | صفحه = ',' | شابک= ISBN 9643411168}}</ref>','');
document.getElementById('wpSummary').value='یادکرد منبع';
break
case 16:
insertTags('<ref name=','/>. ','A');
break
case 17:
insertTags('==','==\n{{پانویس}}','پانویس');
break
case 18:
document.editform.wpTextbox1.value='{{بهبود منبع}}\n' + document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
case 19:
document.editform.wpTextbox1.value='{{منبع نادرست}}\n' + document.editform.wpTextbox1.value;
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
}
}
 
 
 
/* افزودن نگاره */
CommentButton = "<a href=\"javascript:insertTags('[[تصویر:image.jpg|left|270px|thumb|نگاره ]]');\"><img src=\""
+ "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Button_aviso.png"
+ "\" title=\"افزودن نگاره\"></a>";
var selObj2 = new Array();
selObj2[0] = new Array("","برای کاربران");
selObj2[1] = new Array("f0","خوش‌آمدید");
selObj2[2] = new Array("f1","هشدار به خرابکار");
selObj2[3] = new Array("f2","کپی مکنید");
selObj2[4] = new Array("f3","منبع مطالب");
selObj2[5] = new Array("f4","تبلیغ مکنید");
selObj2[6] = new Array("f5","امتحان");
optionsString2='';
for (var iloop = 0 ; iloop < selObj2.length ; iloop++)
{
optionsString2 = optionsString2 + "<option value='" + selObj2[iloop][0] + "'>" + selObj2[iloop][1] + "</option>"
}
labelCombo2 = "<select name='labelCombo2' onChange='doAction2(this.selectedIndex)'>" + optionsString2 + "</select>";
function doAction2(selectItemIndex)
{
switch(selectItemIndex)
{
case 1:
insertTags('==راهنمایی و خوشامد==\n{{جا:خوشامدید|~~~~}}','','');
document.getElementById('wpSummary').value='خوشامد';
break
case 2:
insertTags('{{جا:هشدار به خرابکار','}} ',' ۲');
document.getElementById('wpSummary').value='برچسب';
break
case 3:
insertTags('{{جا:کپی مکنید|','}} ',' ');
break
case 4:
insertTags('{{جا:منبع مطالب|','}} ',' ');
break
case 5:
insertTags('{{جا:تبلیغ مکنید|','}} ',' ');
break
case 5:
insertTags('{{جا:امتحان}}','','');
break
}
}
/* گالری */
GalleryButton = "<a href=\"javascript:insertTags('\\n<gallery>\\n','\\n</gallery>',"
+ "\" title=\"گالری\"></a>";
/* متن خط خورده */
StrikeTextButton = "<a href=\"javascript:insertTags('<s>','</s>','متن خط خورده');\"><img src=\""
+ "http://upload.wikimedia.org/wikibooks/fa/c/c9/Button_strike.png"
+ "\" title=\"متن خط خورده\"></a>";
/* اخطار نگاره */
NewRow = "<br />";
 
 
function InsertButtonsToToolBar(){
tooly = document.getElementById('toolbar');
if (tooly != null) {
tooly.innerHTML += toggleDirection+YKArabic+zwnj+nonS+Dig+Punc+STool+URLFIX;
tooly.innerHTML += Welcome+Punc+ChapChin+SareSatr+UpperText+LowerText+RedirectButton;
tooly.innerHTML += labelCombo+labelCombo2+InterW+GregYear+TableButton+GalleryButton+WelcomeCommentButton+ImgWarn+StrikeTextButton+Wikify+NoS+NoS2+SpeedyDel+PicSource+PicCopy+'<br \>'Cleanup+CodeButton
}
}
 
RaastChin = "<a href=\"javascript:insertTags('<div dir=rtl>',"
+"'\\n</div>','متن نامه')\"><img src=\""
+ "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ea/Button_align_left.png"
+ "\" title=\"راست‌چین کردن متن نامه\"></a>";
 
function InsertButtonsToToolBar3(){
tooly = document.getElementById('mailheader');
}
}
 
addOnloadHook(InsertButtonsToToolBar);
addOnloadHook(InsertButtonsToToolBar3);
/*
 
 
//ابزاری از سنمار!
document.write('<script type="text/javascript" src="'
+ 'http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=کاربر:mardetanha/واگردانی.js'
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
 
*/
 
function InsertLinkToNavBar()
{
var div_DATA_array = div_DATA.split('</UL>');
var newinnerHTML = div_DATA_array[0];
newinnerHTML = newinnerHTML + '<li id="pt-new-link-sub-page"><a href="/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3APrefixindex&from=Taranetmardetanha&namespace=2" title="زیرصفحه‌های من">زیرصفحه‌های من</a></li>';
newinnerHTML = newinnerHTML + '</UL>' + div_DATA_array[1];
tooly4.innerHTML = newinnerHTML;
}
 
function InsertLinkToNavBar0()
{
}
objList = document.getElementById('list');
 
objList.innerHTML=objList.innerHTML+"<li><a href=javascript:createNewPage();>صفحه جدید</a></li><li><a href=/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3APrefixindex&from=Taranetmardetanha&namespace=2>زیرصفحه‌ ها</a></li>"
}
 
 
function InsertLinkToNavBar2()
{
linkobjListElement = document.createElement('a');
linkobjListElement.setAttribute('href','/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3APrefixindex&from=Taranetmardetanha&namespace=2');
linkobjListElement.setAttribute('innerText','زیرصفحه‌ ها')
 
toolytemp = document.getElementById('list');
if (toolytemp == null)
tooly4.parentNode.setAttribute('id' , 'list')
}
 
objList = document.getElementById('list');
objListElement = document.createElement('li');
objList.appendChild(objListElement);
}
 
function createNewPage()
{
}
}
 
function InsertLinkToNavBar3()
{
linkobjListElement.setAttribute('href','javascript:createNewPage();');
linkobjListElement.setAttribute('innerText','صفحه جدید')
 
toolytemp = document.getElementById('list');
if (toolytemp == null)
tooly4.parentNode.setAttribute('id' , 'list')
}
 
objList = document.getElementById('list');
objListElement = document.createElement('li');
objList.appendChild(objListElement);
}
 
addOnloadHook(InsertLinkToNavBar0);
 
//addOnloadHook(InsertLinkToNavBar2);
 
//addOnloadHook(InsertLinkToNavBar3);
 
 
//</pre>
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//sig reminder
if ((wgNamespaceNumber % 2 || wgNamespaceNumber==4) && (wgAction == 'edit' || wgAction == 'submit'))
addOnloadHook(function (){
var cp = document.getElementById('editpage-copywarn')
var wpSave = document.getElementById('wpSave')
if (!cp || !wpSave) return
if ( ( wgNamespaceNumber == 4 )
&& ( !wgTitle.match('^(Village pump [(]|Reference desk/|Deletion review/|Articles for deletion/|Templates for deletion/|.*noticeboard.*|Requests for (adminship|checkuser|arbitration|feedback|page protection|mediation)|Bot requests|Help desk|Editor review|Adminship survey|Cleanup|Miscellany for deletion|New contributors\' help page|Media copyright questions)') ) )
{
wpSave.parentNode.insertBefore(btn, wpSave.nextSibling);
return; //avoid warning below
}
var ins = ' <a href=\'javascript:insertTags(" ~~\~~\","","")\'>~~\~~</a>'
cp.innerHTML = 'لطفا در صفحات بحث از امضا استفاده کنید' + ins
cp.style.padding = '2px'
cp.style.background = '#F7F7F7'
cp.style.border = '1px solid gray'
//unreg/new users only
var warningDone = false
wpSave.onclick = function(){
try{
if (warningDone || document.editform.wpTextbox1.value.indexOf('~~\~') >= 0 ) return true
warningDone = true
cp.innerHTML = 'لطفا , با افزودن ' + ins + ' در انتهای پیام خود امضا کنید (<a href="/wiki/ویکی‌پدیا:امضا" title="(لینک در صفحه جدید باز خواهد شد)" target=_blank>اطلاعات بیشتر↗</a>)'//→ ↗
cp.style.background = '#FFD080'
cp.style.border = '1px solid orange'
return false
}catch(e) {return true}
}
})
۸۷۵

ویرایش