باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[حسین کفایی]] (فرزند) درگذشته به سال ۱۳۵۶ش از شاگردان [[نایینی]]
* [[زهرا کفایی]] (فرزند)
* محمد علی مجتهدی (نواده) مؤسس شرکت ساختمانی کانزرو و دریافت کننده برترین جایزه در فرانسه که برای اولین بار به یک شرکت ایرانی تعلق گرفت
* [[حمید کفایی]] (نواده)
* حمید مجتهدی (نواده) سازنده [[دهکده چوبین نیشابور]]
۱۲

ویرایش