تفاوت میان نسخه‌های «متروی اهواز»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
==== ایستگاه های خط ۱ ====
۱- زرگان ۲- پایانه ۳- خرکوشکخرمکوشک ۴- اقبال ۵- فرودگاه ۶- زیتون ۷- شهید بندر ۸- شرکت نفت ۹- دروازه ۱۰- مرکز فرهنگی ۱۱- هفتم تیر ۱۲- امام خمینی ۱۳- نادری ۱۴- ساعت ۱۵- پارک ۱۶- دانشگاه ۱۷- خوابگاه دانشگاه ۱۸- آب وبرق ۱۹- سه راه فروردین ۲۰- کارگر ۲۱- کودک ۲۲- پردیس ۲۳- پل ششم ۲۴- بقایی
 
==== فاز های بهره‌برداری از خط ۱ ====
کاربر ناشناس