تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه افسری امام علی»

* [[حسن آبشناسان|سرلشکر حسن آبشناسان]]
* [[اصغر نوری‌جمشیدی |سرهنگ اصغر نوری‌جمشیدی]]
[[سید عبدالرحیم موسوی|سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی]]{{پایان چندستونه}}
 
== اهمیت دانشگاه افسری ==
کاربر ناشناس