تفاوت میان نسخه‌های «کمال‌الملک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ۱۲۹۸: درگذشت مادرش حدود
* ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۶: درگیری کمال‌الملک با وزرای معارف دولت وقت
* ۱۳۰۶: استعفا و آغاز بازنشستگی و اقامت در حسین‌آباد کمال‌الملک|حسین‌آباد نیشابور
* ۱۳۰۷: نابینا شدن یک چشمش
* ۱۳۱۹: درگذشت کمال‌الملک در نیشابور و مدفون شدن در کنار عطار نیشابوری
۲۰

ویرایش