باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = غیرنظامیفعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
}}
| وزیر۱ـآغاز تصدی = شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = جامعهحزب اسلامیمؤتلفه مهندسیناسلامی
| وزیر۱ـمنبع =
}}