تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مربیان باشگاه فوتبال چلسی»

(←‏فهرست مربیان: ابرابزار، اصلاح ارقام)
برچسب: حذف یادکرد دارای نام
|۲۰۰۴–۲۰۰۷
|قهرمان [[جام حذفی فوتبال انگلیس]] - ۲۰۰۵{{سخ}}
قهرمان لیگ برتر انگلیس - ۲۰۰۵{{سخ}}
نائب قهرمان [[جام خیریه انگلیس]] - ۲۰۰۷۲۰۰۵{{سخ}}
{{سخ}}
قهرمان [[جاملیگ خیریهبرتر انگلیس]] - ۲۰۰۵۲۰۰۶{{سخ}}
نائب قهرمان [[لیگجام برترخیریه انگلیس]] - ۲۰۰۷۲۰۰۶{{سخ}}
{{سخ}}
قهرمان لیگ[[جام برترحذفی فوتبال انگلیس]] - ۲۰۰۶۲۰۰۷{{سخ}}
نائب قهرمان [[جام حذفیلیگ فوتبالبرتر انگلیس]] - ۲۰۰۷{{سخ}}
{{سخ}}
نائب قهرمان [[جام خیریهاتحادیه فوتبال انگلیس]] - ۲۰۰۶۲۰۰۷{{سخ}}
نائب قهرمان [[جام خیریه انگلیس]] - ۲۰۰۷{{سخ}}قهرمان [[فینال جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۲۰۱۵|جام اتحادیه فوتبال انگلستان]] - ۲۰۱۵{{سخ}}قهرمان [[لیگ برتر فوتبال انگلستان ۱۵–۲۰۱۴|لیگ برتر فوتبال انگلستان]] - ۲۰۱۵
{{سخ}}
قهرمان [[جام حذفی فوتبال انگلیس]] - ۲۰۰۷
{{سخ}}
نائب قهرمان [[لیگ برتر انگلیس]] - ۲۰۰۷
{{سخ}}
قهرمان [[جام اتحادیه فوتبال انگلیس]] - ۲۰۰۷
{{سخ}}
نائب قهرمان [[جام خیریه انگلیس]] - ۲۰۰۷
|-
|align="Right"|[[آورام گرانت]]
|{{پرچم|ایتالیا}}
|۲۰۱۶–تاکنون
|[[لیگ برتر فوتبال انگلستان ۱۷–۲۰۱۶]]{{سخ}}[[فینال جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۱۸|جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۱۸]]
|}