تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران»