تفاوت میان نسخه‌های «کنفسیوس‌گرایی»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
تعالیم کنفوسیوس این بود که خیر و شر باهم دیگر یک انسان را می‌سازد و انسان چه خود بداند چه نداند از هردو جنبه استفاده می‌برد. ودیگر تعلیم او اطاعت و مهربانی و اجرای عدالت بودو اینکه تشریفات مجلّل و ادب و عبادت ارزش انسان را بیان می‌کند. کلاً مردم باید نیک باشند و از جنبه‌های شیطانی در امان باشند وخود سرنوشت خود را با خوی نیکو بسازند.
 
قانون اخلاقىاخلاقی و پايهپایه اىای كنفسيوسکنفسیوس ايناین بود: آنچه را نمى پسندىنمی‌پسندی در حق تو انجام دهند، تو نيزنیز در حق ديگراندیگران روا مدار. او همچنينهمچنین تاكيدتأکید زيادىزیادی بر تعلّم و برگزارىبرگزاری صحيحصحیح مراسم دينىدینی به عنوان صور مختلفىمختلفی از آموزش اخلاقىاخلاقی داشت. او معتقد بود كهکه خداوند منبع انسان براىبرای خيرخیر و فعل صحيحصحیح است، ولىولی در عينعین حال گمان مى كردمی‌کرد خداوند به ندرت مستقيمامستقیماً با مردم اذتباط برقرار مى كندمی‌کند.<ref> بوكربوکر. جان، اديانادیان جهان،انتشارات سايهسایه گستر،١٣٩٢گستر، ١٣٩٢- ص١٠٠ شابك٩٧٨٩٦٤٥٠٢٢٨٧٥ شابک٩٧٨٩٦٤٥٠٢٢٨٧٥</ref>
 
=== لی ===