تفاوت میان نسخه‌های «قرارداد ۱۹۱۹»

== مغایرت قرارداد با قانون اساسی مشروطه ==
 
تصویب این قرارداد مغایر با [[قانون اساسی مشروطه]] بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون خود احمدشاه، [[مشیرالدوله پیرنیا]]، [[میرزا یحیی امام جمعه خویی|حاج امام جمعه خویی]]، [[میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله|ممتازالدوله]]، [[محمود افشار یزدی]]، [[یحیی دولت‌آبادی|حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی]]، [[عبدالله مستوفی]]، [[محمدعلی فروغی]]، [[مستوفی الممالک]] و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد گردید راه انداختند.
 
سید حسن مدرس از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد ...».
کاربر ناشناس