تفاوت میان نسخه‌های «پشتون‌ها»

(یک اشتباه تاپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
به هر آنکس که با زبان پشتو، عادات و سنن پشتون بزرگ شده باشد و زبان اولش پشتو باشد، پشتون اطلاق می‌گردد، صرفنظر از علایق عشیره‌ای، خونی و تبار.
 
=البررزس== تعریف واژه افغان ==دبباتخا=
 
=== تعریف معاصر واژه پشتون ===
جامعه کنونی پشتون را یک کتله زبانی (جمع شده زیر چتر زبان پشتو) تشکیل می‌دهد، نه یک گروه خونی، تباری، قومی، عشیره‌ای یا قبیله‌ای، که بر مبنای این اصل واژه پشتون معنی «پشتو زبان» را افاده می‌کند نه «پشتون تبار» را که شامل تاجیک، ترک، مغول و… پشتو زبان نیز می‌گردد.
کاربر ناشناس