باز کردن منو اصلی

تغییرات

با توجه به کاستی هایی که متن داشت آن را کامل کردم
| بخش =مرکزی
| سال شهرشدن =
| جمعیت =۱۹٬۴۸۱561٬۴۸۱ نفر (۱۳۹۵)
| رشد جمعیت =۲۱٪+ (۵سال)
| تراکم جمعیت =
کاربر گمنام