تفاوت میان نسخه‌های «سندیکا»

۱۱۵ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
برخلاف اتحادیه صنفی، سندیکا یک تشکیلات خودگردان از افراد، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها یا افراد حقوقی است که برای این متشکل می‌شوند تا منافعی که در آن سهیم هستند را ارتقاء دهند. در اکثر موارد هدف این تشکل‌ها این است که سود اقتصادی خود را به حداکثر برسانند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=مشارکت‌کنندگان ویکیپدیاویکی‌پدیا|کد زبان=ar|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9نقابة|عنوان=نقابة}}</ref>
 
== تاریخچه ==
این لغت از ریشه فرانسوی آن ''syndicat'' گرفته شده است.شده‌است؛ و از لاتین ''syndicus'' و از یونانی ''σύνδικος (syndikos)'' به تمام زبانها راه یافته.
 
''سندیکوس'' در لاتین وکیل و نماینده یک شهر را توصیف می کندمی‌کند.
 
این واژه به طوربه‌طور منظم در جنوب فرانسه مورد استفاده قرار گرفته استگرفته‌است. در فرانسه این لغت به معنای نماینده یک بنگاه اقتصادی بود.
 
در سال 1514،۱۵۱۴، یک فرهنگ لغت ''سیندیک را'' به عنوان یک انجمن تعریف می کندمی‌کند که هدف آن دفاع از منافع مشترک است.
 
کشف رسمی آمریکا در سال 1492۱۴۹۲ و تاریخ کبک، منجر به تغییر بسیار مهمی در دو طرف اقیانوس اطلس می شودمی‌شود.
 
'''اولین سندیکاها'''
'''کبک و کانادا'''
 
در کانادا، حضور اتحادیه هااتحادیه‌ها در اوایل <abbr>قرن نوزدهم تاییدتأیید شده</abbr> است، به هر صورت در جنگ 1812۱۸۱۲ ( جنگ انگلیس و آمریکا در سال 1812 ۱۸۱۲)، صنعتگران متخصص ایالت Maritimes کانادا ساختار اتحادیه هایاتحادیه‌های کارگری را ایجاد کردند.[http://www.local70713.com/2012/03/12/historique-des-syndicats-au-canada/?lang=fr]
 
'''فرانسه'''
 
در سال 1730،۱۷۳۰، یک فرهنگ لغت اتحادیه را به عنوان یک انجمن تعریف کرد که هدف آن دفاع از منافع حرفه ای بود. امروزه ایجاد اتحادیه هایاتحادیه‌های کارکنان در فرانسه با مواد قانونی L.2131-1 تا L.2131-6 قانونِ کار کدگذاری شدهشده‌است. است.بر اساس مطالعات انجام شده، تعداد بالای اتحادیه هایاتحادیه‌های کارگری، نابرابری درآمد را کاهش می دهدمی‌دهد. سازمان هایسازمان‌های حرفه ای تمایل دارند سیستم هایسیستم‌های پاداش را براساس معیارهای عینی، متصل به مشاغل و نه افراد، ترجیح دهند و علیه تبعیض عمل کنند.
 
== انواع مختلف<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=Fr|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat#Diff%C3%A9rents_typesDifférents_types|عنوان=Syndicat - Diff%C3%A9rents_types}}</ref> ==
* '''سندیکاهای رسانه‌ای'''
 
یا سندیکاهای پخش که سازمان فروش روزنامه‌ها و مجلات یا شبکه هایشبکه‌های پخش برنامه هایبرنامه‌های تلوزونی هستند. مثلامثلاً <bdi>[[رادیو بی‌بی‌سی]]</bdi> یک کسب و کار رسانه‌ای است. یا گروهی از نشریات که توسط یک مالک اداره می‌شوند.
* '''سندیکاهای رسانه‌ای'''
 
یک سندیکای پخش به معنای ادغام سازمانی چندین ایستگاه تلویزیونی یا ایستگاه رادیویی است که از لحاظ اقتصادی دارای یک منطقه پخش محدود منطقه ای است. اصطلاح در اصل در ایالات متحده ساخته شد، جایی که سندیکاهای رسانه ای نقش مهمی ایفا می کنندمی‌کنند. سندیکاهای تلویزیونی با توجه به جهت گیریجهت‌گیری قوی منطقه ای و استقلال اقتصادی و کارآفرینی خود، از شرکت هایشرکت‌های پخش رادیویی در سراسر کشور ( ''اصطلاحااصطلاحاً شبکه‌ها'') مانند NBC ،, CBS ،, ABC و فاکس متفاوتند.
یا سندیکاهای پخش که سازمان فروش روزنامه‌ها و مجلات یا شبکه های پخش برنامه های تلوزونی هستند. مثلا <bdi>[[رادیو بی‌بی‌سی]]</bdi> یک کسب و کار رسانه‌ای است. یا گروهی از نشریات که توسط یک مالک اداره می‌شوند.
 
همکاری فرستنده هایفرستنده‌های مجزا به این ترتیب بیشتر به تولید مشترک پخش هایپخش‌های تلویزیونی پرهزینه و یا خرید برنامه مشترک، و در نتیجه تهیه محصول مجوز، تمرکز می کندمی‌کند. در حالی که سندیکاهای تلویزیونی فیلم هافیلم‌ها و مجموعه ها،مجموعه‌ها، مجلات و نمایش هانمایش‌ها را تولید یا به فروش میمی‌رسانند، رسانند، فعالیت هایفعالیت‌های مشترک ایستگاه هایایستگاه‌های رادیویی محدود به پخش هایپخش‌های خبری، کمک هایکمک‌های متنوع به کلمات یا پخش هایپخش‌های ژانر است (پخش موسیقی با مدیران شناخته شده).
یک سندیکای پخش به معنای ادغام سازمانی چندین ایستگاه تلویزیونی یا ایستگاه رادیویی است که از لحاظ اقتصادی دارای یک منطقه پخش محدود منطقه ای است. اصطلاح در اصل در ایالات متحده ساخته شد، جایی که سندیکاهای رسانه ای نقش مهمی ایفا می کنند. سندیکاهای تلویزیونی با توجه به جهت گیری قوی منطقه ای و استقلال اقتصادی و کارآفرینی خود، از شرکت های پخش رادیویی در سراسر کشور ( ''اصطلاحا شبکه‌ها'') مانند NBC ، CBS ، ABC و فاکس متفاوتند.
 
بسیاری از برنامه هایبرنامه‌های مستقل ایالات متحده همچنین برنامه هایبرنامه‌های ''شبکه های'' عمومی مانند NPR یا PBS را قبول می کنندمی‌کنند یا برنامه هایبرنامه‌های تلویزیونی را از ارائه دهندگان محتوا تخصصی مثل CNN می گیرند می‌گیرند. در ایالات متحده، ایستگاه هایایستگاه‌های منطقه ای سندیکال بسیار موفقیت آمیزموفقیت‌آمیز هستند، به خصوص به این دلیل که آنها تخصص منطقه ای را با برنامه هایبرنامه‌های جذاب و جذاب و برنامه هایبرنامه‌های ویژه ای ترکیب می کنندمی‌کنند. بسیاری از نمایشهای تلویزیونی (سریال) در ابتدا در کانالهای سندیکایی اجرا میشوندمی‌شوند و بعدابعداً پس از اخراج آنها در ''شبکههایشبکه‌های ملی'' ایستگاههایایستگاه‌های منطقه ای سنتی با موفقیت قابل توجه یا تکرار ادامه مییابندمی‌یابند.
همکاری فرستنده های مجزا به این ترتیب بیشتر به تولید مشترک پخش های تلویزیونی پرهزینه و یا خرید برنامه مشترک، و در نتیجه تهیه محصول مجوز، تمرکز می کند. در حالی که سندیکاهای تلویزیونی فیلم ها و مجموعه ها، مجلات و نمایش ها را تولید یا به فروش می رسانند، فعالیت های مشترک ایستگاه های رادیویی محدود به پخش های خبری، کمک های متنوع به کلمات یا پخش های ژانر است (پخش موسیقی با مدیران شناخته شده).
 
همانطورهمان‌طور که قبلاقبلاً ذکر شد، سندیکاها در اصل از شبکه هایشبکه‌های تلویزیون بزرگ مستقل هستند. به طوربه‌طور جدی، آنها با ''شرکتهای'' به اصطلاح ''وابسته'' (ایستگاه هایایستگاه‌های شریک) متفاوت هستند، برنامه هایبرنامه‌های خود را در طول روز سازماندهی می کنندمی‌کنند و از لحاظ اقتصادی مستقل هستند، اما حداقل برنامه شبانه اصلی را با برجسته ترینبرجسته‌ترین روزها از ''شبکهشبکه‌ها ها می گیرندمی‌گیرند'' . از سوی دیگر ''، ایستگاه های'' متعلق به بخش خصوصی به طوربه‌طور کامل متعلق به شبکه هایشبکه‌های اصلی می باشندمی‌باشند.
بسیاری از برنامه های مستقل ایالات متحده همچنین برنامه های ''شبکه های'' عمومی مانند NPR یا PBS را قبول می کنند یا برنامه های تلویزیونی را از ارائه دهندگان محتوا تخصصی مثل CNN می گیرند . در ایالات متحده، ایستگاه های منطقه ای سندیکال بسیار موفقیت آمیز هستند، به خصوص به این دلیل که آنها تخصص منطقه ای را با برنامه های جذاب و جذاب و برنامه های ویژه ای ترکیب می کنند. بسیاری از نمایشهای تلویزیونی (سریال) در ابتدا در کانالهای سندیکایی اجرا میشوند و بعدا پس از اخراج آنها در ''شبکههای ملی'' ایستگاههای منطقه ای سنتی با موفقیت قابل توجه یا تکرار ادامه مییابند.
 
با این حال، در طول روز، اکثر ''کانال‌های وابسته'' نیز به سندیکاها احترام می گذارند،می‌گذارند، به همین دلیل است که در ایالات متحده آمریکا به تازگی فرم هایفرم‌های مختلط ظهور کرده ‌اندکرده‌اند. با ایجاد شبکه هایشبکه‌های کوچکتر از قبیل WB و UPN (در حال حاضر به شبکه CW ) و موفقیت در حال رشد کانال هایکانال‌های خالص کابلی، رقابت در تمام سطوح تشدید شده استشده‌است.
همانطور که قبلا ذکر شد، سندیکاها در اصل از شبکه های تلویزیون بزرگ مستقل هستند. به طور جدی، آنها با ''شرکتهای'' به اصطلاح ''وابسته'' (ایستگاه های شریک) متفاوت هستند، برنامه های خود را در طول روز سازماندهی می کنند و از لحاظ اقتصادی مستقل هستند، اما حداقل برنامه شبانه اصلی را با برجسته ترین روزها از ''شبکه ها می گیرند'' . از سوی دیگر ''، ایستگاه های'' متعلق به بخش خصوصی به طور کامل متعلق به شبکه های اصلی می باشند.
 
همچنین، مسوولین دولتی که از طریق اهدای خصوصی دولتی تأمین مالی میمی‌شوند، شوند، به طوربه‌طور کلی سندیکایی می شوندمی‌شوند و پایه اقتصادی ارائه دهندگان مشهور غیر تجاری مانند NPR یا PBS را تشکیل می دهندمی‌دهند. علاوه بر این، سندیکاهای بین المللیبین‌المللی نیز وجود دارند که توسط رسانه هایرسانه‌های شناخته شده مانند BBC یا Deutsche Welle عرضه می شوندمی‌شوند. سندیکاها در سراسر کشورهای و قاره هاقاره‌ها در کشورهای انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی (به عنوان مثال، شرکت هایشرکت‌های پخش در انگلستان، استرالیا و نیوزیلند و یا بین شرکت هایشرکت‌های پخش کننده در کشورهای آمریکای لاتین) رایج هستند.
با این حال، در طول روز، اکثر ''کانال‌های وابسته'' نیز به سندیکاها احترام می گذارند، به همین دلیل است که در ایالات متحده آمریکا به تازگی فرم های مختلط ظهور کرده ‌اند. با ایجاد شبکه های کوچکتر از قبیل WB و UPN (در حال حاضر به شبکه CW ) و موفقیت در حال رشد کانال های خالص کابلی، رقابت در تمام سطوح تشدید شده است.
 
همچنین، مسوولین دولتی که از طریق اهدای خصوصی دولتی تأمین مالی می شوند، به طور کلی سندیکایی می شوند و پایه اقتصادی ارائه دهندگان مشهور غیر تجاری مانند NPR یا PBS را تشکیل می دهند. علاوه بر این، سندیکاهای بین المللی نیز وجود دارند که توسط رسانه های شناخته شده مانند BBC یا Deutsche Welle عرضه می شوند. سندیکاها در سراسر کشورهای و قاره ها در کشورهای انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی (به عنوان مثال، شرکت های پخش در انگلستان، استرالیا و نیوزیلند و یا بین شرکت های پخش کننده در کشورهای آمریکای لاتین) رایج هستند.
 
در آلمان، سندیکاهای پخش معمولا در برنامه های خصوصی رادیویی ( BLR یا Radio NRW ) استفاده می شوند. در بخش تلویزیون، آنها در کانال‌های تلویزیونی، که عمدتا در دست ساخت هستند، آن همم با یک منطقه پخش محدود منطقه ای تجاری یافت میشوند، (به عنوان مثال، TV Agglomeration).<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=مشارکت‌کنندگان ویکیپدیا|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=https://de.wikipedia.org/wiki/Syndikat#Rundfunk-Syndikat|عنوان=Syndikat - Rundfunk Syndikat}}</ref>
 
در آلمان، سندیکاهای پخش معمولامعمولاً در برنامه هایبرنامه‌های خصوصی رادیویی ( BLR یا Radio NRW ) استفاده می شوندمی‌شوند. در بخش تلویزیون، آنها در کانال‌های تلویزیونی، که عمدتاعمدتاً در دست ساخت هستند، آن همم با یک منطقه پخش محدود منطقه ای تجاری یافت میشوند،می‌شوند، (به عنوان مثال، TV Agglomeration).<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=مشارکت‌کنندگان ویکیپدیاویکی‌پدیا|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=https://de.wikipedia.org/wiki/Syndikat#Rundfunk-Syndikat|عنوان=Syndikat - Rundfunk Syndikat}}</ref>
* '''سندیکاهای کارگری'''[[پرونده:Unison strike rally Oxford 20060328.jpg|بندانگشتی|250px|چپ|اعتصاب و راهپیمایی اعضای یک سندیکا در انگلستان (۲۸ مارس ۲۰۰۶)]]
 
یک سندیکا، سندیکای کار یا سندیکای کارگران که همچنین می تواندمی‌تواند به معنای اتحادیه صنفی نیز باشد. این اصطلاح معنای عرفی لغت سندیکا را، از پسرعموهای ریشه شناسانه اش یعنی فرانسه و اسپانیایی<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=مشارکت‌کنندگان ویکیپدیاویکی‌پدیا|کد زبان=es|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato#Historia|عنوان=Sindicato - Historia}}</ref> بازتاب می‌دهد.
 
سندیکا یا اتحادیه صنفی {{به فرانسوی|Syndicat professionnel}} به معنای [[سازمان]] صنفی [[کارگر|کارگران]] و دیگر زحمت‌کشان است. سندیکاها در جریان مبارزهٔ کارگران برای دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی خود پدید شدند.
 
درمورد سندیکاهای کارگری در اینجا: [[تاریخ سندیکاهای ایران]] تنها سندیکاهای کارگری. و اینجا [[قانون کار ایران#اتحادیه‌های کارگری|قانون کار ایران - اتحادیه‌های کارگری]] رجوع کنید.
 
درمورد سندیکاهای کارگری در اینجا: [[تاریخ سندیکاهای ایران]] تنها سندیکاهای کارگری.کارگری؛ و اینجا [[قانون کار ایران#اتحادیه‌های کارگری|قانون کار ایران - اتحادیه‌های کارگری]] رجوع کنید.
* '''سندیکاهای کارفرمایان'''
 
* '''سندیکاهای جرم'''
 
 
[[جرایم سازمان‌یافته|جرایم سازمان یافته]]
 
* '''سندیکاهای دانشجویی'''
 
[[شورای صنفی دانشجویان]]
 
* '''سندیکاهای کسب و کار'''
 
گروهی تشکل یافته از چند شخصیت حقوقی، شبیه شرکت‌ها یا بنگاه هایبنگاه‌های اقتصادی که منافعی را در یک بازار شریک می‌شوند، اما به طوربه‌طور مستقیم رقیب هم نیستند. در بعضی موارد این [[ابرشرکت|ابرشرکت‌ها]]‌ها در زمینه <bdi>[[اینترنت]]،</bdi> <bdi>[[مدیریت برند]]، [[بهینه‌سازی موتور جستجو]]</bdi> با هم هم‌کاری می‌کنند.
 
* '''سندیکاهای مالی'''
 
<bdi>مقاله مرتبط: [[وام سندیکایی]]</bdi>
* '''سندیکاهای بیمه'''<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=مشارکت‌کنندگان ویکیپدیاویکی‌پدیا|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Syndicate#Insurance_syndicates|عنوان=Syndicate - Insurance syndicates}}</ref>
 
* '''سندیکاهای بیمه'''<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=مشارکت‌کنندگان ویکیپدیا|وب‌گاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Syndicate#Insurance_syndicates|عنوان=Syndicate - Insurance syndicates}}</ref>
 
[[سندیکای بیمه گران ایران]] SBI
 
* '''سندیکاهای لاتاری'''