تفاوت میان نسخه‌های «مقاومت و رسانایی الکتریکی»

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: آلومنیوم⟸آلومینیوم، ابرساناهای⟸ابررساناهای، ازاینرو⟸از اینرو، اماعدد⟸اما عدد، داردالبته⟸دارد البته، دارندهمچنین⟸دارند همچنین، دارندوچکش⟸دارند و چکش، سلیسیوم⟸سیلیسیوم، مااز⟸ما از، مثلانافلز⟸مثلاً نافلز، معمولانقطه⟸معمولاً نقطه، ودرخشانی⟸و درخشانی)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: نانوکاربرد⟸نانو کاربرد)
کربن دارای آلوتروپها یا دگرشکلهایی است. الماس و گرافیت از جمله دگرشکل‌های کربن هستند. دربلور الماس هر اتم کربن به وسیلهٔ چهار [[پیوند کووالانسی]] به چهار اتم کربن دیگر متصل است، درنتیجه چهار الکترون ظرفیت آن درگیر پیوند می‌باشند. الماس رسانایی برق یا الکتریسیته ندارد، اما [[رسانایی گرمایی]] آن حدود پنج برابر فلز مس است.
 
گرافیت آلوتروپ دیگر کربن ماده‌ای سیاه و نرم بوده و ساختار لایه‌ای دارد؛ و اما در گرافیت، هر یک از اتم‌های کربن در هر لایه با سه اتم مجاور خود پیوند دارد. یعنی چهار الکترون پیوندی با سه اتم کربن دیگر پیوند برقرار می‌کنند، بنابراین هر اتم کربن با یکی از اتم‌های کربنی که با آن پیوند دارد، پیوندی دوگانه برقرار می‌کند. یکی از این پیوندها سست بوده و درنتیجه یکی از الکترونهای متعلق به هر کربن تقریباً آزاد بوده و می‌تواند در سراسر لایه حرکت کند. می‌دانید حرکت یون یا الکترون سبب رسانایی الکتریسیته می‌شود. درنتیجه گرافیت در طول هر لایه از لایه‌های خود رسانایی الکتریسیته دارد البته با پیش رفت علم نانوکاربردنانو کاربرد کربن بسیار بیشتر شده. از این لحاظ اتم کربن به لحاظ انواع پیوندهایی که می‌تواند داشته باشد بی نظیر است همین موضوع باعث اهمیت فوق‌العاده کربن در علم نانو شده‌است.
 
== [[ابر رسانا]] ==