قانون جهانی گرانش نیوتن: تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 23760522 توسط 2.182.58.218 (بحث)!
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(خنثی‌سازی ویرایش 23760522 توسط 2.182.58.218 (بحث)!)
برچسب: خنثی‌سازی
که در آن <math>m_1</math> و <math>m_2</math> جرم دو جسم، <math>r</math>فاصله دو جسم و <math>G</math> [[ثابت جهانی گرانش]] است.
 
اگر روابط بالا را با یکدیگر برابر قرار دهیم تخواهیم داشت:
 
<math>ma = {G}{{m_1}{m_2} \over{r^2}}</math>