کارمن (فیلم سیسیل بی دومیل ۱۹۱۵): تفاوت میان نسخه‌ها