تفاوت میان نسخه‌های «کربن تتراکلرید»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{chembox
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 410564234۴۱۰۵۶۴۲۳۴
| ImageFileL1 = Tetrachlormethan.svg
| ImageNameL1 = Structural formula of carbon tetrachloride
| ImageNameR1 = Space-filling model carbon tetrachloride
| IUPACName = Tetrachloromethane
| OtherNames = Tetrachloromethane, Benziform, Benzinoform, Carbon chloride, Carbon tet, Freon 10, Halon 104, Methane tetrachloride, Perchloromethane, Tetraform, Tetrasol
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}}
| ChemSpiderID = 5730۵۷۳۰
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}}
| UNII = CL2T97X0V0
| InChIKey = VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYAV
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|correct|EBI}}
| ChEMBL = 44814۴۴۸۱۴
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}}
| StdInChI = 1S/CCl4/c2-1۱(3,4۳٬۴)5۵
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}}
| StdInChIKey = VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
| CASNo = 56۵۶-23۲۳-5۵
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| EINECS = 200۲۰۰-262۲۶۲-8۸
| PubChem = 5943۵۹۴۳
| SMILES = ClC(Cl)(Cl)Cl
| InChI = 1/CCl4/c2-1۱(3,4۳٬۴)5۵
| RTECS = FG4900000
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}}
| ChEBI = 27385۲۷۳۸۵
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}}
| KEGG = C07561
| UNNumber = 1846۱۸۴۶
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| C = 1۱
| Cl = 4۴
| ExactMass = 153.872461۱۵۳٫۸۷۲۴۶۱
| Appearance = colourless liquid
| Odor = [[ether]]-like odor
| Density = 1.5867 g cm<sup>−3</sup> (liquid){{سخ}}
1.831 g cm<sup>−3</sup> at −186&nbsp;−۱۸۶ °C (solid){{سخ}}
1.809 g cm<sup>−3</sup> at −80&nbsp;−۸۰ °C (solid)
| MeltingPtC = -22.92۲۲٫۹۲
| BoilingPtC = 76.72۷۶٫۷۲
| Solubility = ?? g/100 mL (25&nbsp; °C)
| SolubleOther = soluble in [[الکل]],، [[اتر]],، [[کلروفرم]],، [[بنزن]],، [[naphtha]], [[کربن دی‌سولفید]]
| LogP = 2.64۲٫۶۴
| VaporPressure = 11.94 kPa at 20&nbsp;۲۰ °C
| HenryConstant = 2.76x10<sup>-2</sup> atm-cu m/mol
| RefractIndex = 1.4601۱٫۴۶۰۱
}}
| Section3 = {{Chembox Structure
| CrystalStruct = [[دستگاه بلوری مونوکلینیک]]
| Coordination =
| MolShape = [[چهاروجهی]]
}}
| Section4 = {{Chembox Hazards
| ExternalMSDS = [http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc00/icsc0024.htm ICSC 0024]
| EUClass = [[کارسینوژن]]{{سخ}}Toxic ('''T'''){{سخ}}Dangerous for the environment ('''N''')
| EUIndex = 602۶۰۲-008۰۰۸-00۰۰-5۵
| NFPA-H = 3۳
| NFPA-F = 0۰
| NFPA-R = 0۰
| NFPA-O =
| RPhrases = {{R23/24/25}}, {{R40}}, {{R48/23}}, {{R59}}, {{R52/53}}
| SPhrases = {{S1/2}}, {{S23}}, {{S36/37}}, {{S45}}, {{S59}}, {{S61}}
| FlashPt = Not flammable
| Autoignition = 982&nbsp;۹۸۲ °C
| LD50 = 2350 mg/kg
}}
| Section5 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaHf = −135&nbsp; kJ·mol<sup>−1</sup>
| Entropy = 216&nbsp; J·mol<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
}}
| Section8 = {{Chembox Related
| Function = chloromethanes
| OtherCations = [[تتراکلرید سیلیسیم]]{{سخ}}[[تتراکلرید ژرمانیم]]{{سخ}}[[کلرید قلع(IV)]]{{سخ}}[[Lead tetrachloride]]
| OtherFunctn = [[کلرومتان]]{{سخ}}[[دی‌کلرومتان]]{{سخ}}[[کلروفرم]]
| OtherCpds = [[تترافلورومتان]]{{سخ}}[[تترابرمومتان]]{{سخ}}[[کربن تترایدید]]
}}
}}
'''کربن تتراکلرید''' {{به انگلیسی|Carbon tetrachloride}} یک [[ترکیب شیمیایی]] با [[پاب‌کم|شناسه پاب‌کم]] ۵۹۴۳ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی‌رنگ و با ترکیب CCl4 می باشد می‌باشد. این مایع کاربردهایی دارد به عنوان مثال یک حلال ناقطبی مناسب برای برخی از واکنش­ها میواکنشها باشدمی‌باشد همچنین در ساخت کپسولهای آتشنشانی کاربرد دارد.
تتراکلرید کربن درهواىدرهوای اتاق سریعاً به فرم بخار در مى آید می‌آید. این ماده سمیت بالائىبالائی دارد و به دلیل اینکه
سریعاً به فرم بخار در مى آید،می‌آید، ازطریق استنشاق بسیار خطرناک و مضر است . این ماده برروىبرروی سیستم
اعصاب مرکزىمرکزی اثر مى گذاردمی‌گذارد که نشانه هاىنشانه‌های آن عبارت است از سردرد، تهوع، گیجىگیجی و خواب آلودگى،آلودگی،
استفراغ، مستىمستی و عدم هماهنگىهماهنگی است . درمواجهه هاىدرمواجهه‌های کوتاه مدت با این ماده صدمات کبدىکبدی و کلیوىکلیوی دیده شده استشده‌است.
علائم آسیب کبدىکبدی عبارتند از درد و حساس شدن کبد، و زردىزردی پوست و چشم (یرقان) و علائم کلیوی عبارت است از کاهش یا قطع ادرار و جمع شدن مایع در بدن .
 
خصوصیات فیزیکی:
فرمول مولکولی: CCL4
 
وزن مولکولی: 153.82۱۵۳٫۸۲
 
چگالی: 1.5867۱٫۵۸۶۷
 
نقطه ذوب: 22.92۲۲٫۹۲-
 
نقطه جوش: 76.72۷۶٫۷۲
 
فشار بخار: 11.94۱۱٫۹۴ درجه سانتیگراد
 
ضریب شکست: 1.4601۱٫۴۶۰۱
 
دمای خودآتش گیریخودآتش‌گیری: 982۹۸۲ درجه سانتیگراد
 
حلالیت در الکل: محلول