تفاوت میان نسخه‌های «دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران»

| وزیر۱ = [[محمدتقی بانکی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۶ آبان ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ شهریور ۱۳۶۷۱۳۶۶
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="64-8-6"/><ref name="68-6-7"/>
 
| وزیر۲ = [[بیژنابوالحسن نامدارخاموشی|سید زنگنهابوالحسن خاموشی]]
| وزیر۲ـسرپرست وزارت= ب
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۹ شهریور ۱۳۶۷
| وزیر۲ـپایانوزیر۲ـآغاز تصدی = ۷۲۳ شهریورخرداد ۱۳۶۸۱۳۶۶
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲ خرداد ۱۳۶۷
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="67-6-29"/><ref name="68-6-7"/>
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://moe.gov.ir/وزارت-نيرو/وزراي-نيرو |عنوان=وزرای نیرو |ناشر=[[وزارت نیروی ایران|وزارت نیرو]] |تاریخ=آبان ۱۳۹۶ |تاریخ بازبینی=۱۳ تیر ۱۳۹۷}}</ref>
 
| وزیر۳ = [[بیژن نامدار زنگنه]]
| وزیر۳ـسرپرست وزارت= ب
| وزیر۳ـآغاز تصدی = ۲ خرداد ۱۳۶۷
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۲۹ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزبوزیر۳ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۳ـمنبع =
 
| وزیر۴ = [[بیژن نامدار زنگنه]]
| وزیر۲ـآغازوزیر۴ـآغاز تصدی = ۲۹ شهریور ۱۳۶۷
| وزیر۴ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۴ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبعوزیر۴ـمنبع = <ref name="67-6-29"/><ref name="68-6-7"/>
}}
{{جدول هیئت وزارت