باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏نام و اختصار: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
سیستم‌های [[مدیریت کیفیت]] به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها در سازمان پیاده‌سازی می‌شود.
 
نسخه اولیه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سال ۱۹۷۴ با توجه به استاندارد BS 5750 تدوین گردید و سپس در سال هایسال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۹۴ مورد تجدید نظر قرار گرقت. تغییرات اصلی در نسخه سوم ایزو ۹۰۰۱ در سال ۲۰۰۰ انجام گرفت و در سال 2008 رویکرد فرآیندی و خلاصه کردن مستندات جزء عمده ترینعمده‌ترین تغییرات این استاندارد محسوب می شد.ویرایش پنجم این استاندارد در سپتامبر سال ۲۰۱۵ منتشر گردید. در ویرایش سال 2015 دیدگاه فرایند گرا همچنان مورد تأکید است و علاوه برآن نظریه هاینظریه‌های نوین مدیریتی از جمله نگاه به سازمان بعنوانبه عنوان یک [[سیستم باز]] و رویکردهای جدید از جمله [[مدیریت ریسک]] و [[مدیریت دانش|مدریت دانش]] به آن اضافه شده است
استاندارد مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول ۸ گانه شکل گرفته‌است:
 
# '''رویکرد سیستمی به مدیریت System approach to management'''
# '''بهبود مستمر Continual Improvement'''
# '''تصمیم گیریتصمیم‌گیری بر مبنای واقعیت Factual approach to decision making'''
# '''روابط سودمند با تامینتأمین کنندگان Mutually beneficial supplier relationships'''
 
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق برخواستبرخاست و نیاز مشتری مستقر کرده‌است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است:
 
. هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش