تفاوت میان نسخه‌های «بارورسازی ابرها»

بدون خلاصه ویرایش
|| ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۷|| --|| شرکت برق و سازمان آب توکیو|| ۱-افزایش بارش برف در مناطق حوزه آبریز سدها در مرکز ژاپن ۲-طرحهای عملیاتی و تحقیقاتی جدا شدند. ۳- باروری ابر گرم در ناحیه کیوشو ۳- آزمایش تصادفی افزایش بارش|| عملیاتی– تحقیقاتی|| هوایی || تابستانه|| مواد جاذب الرطوبه و هسته‌های یخ ساز
|-
| فلسطین اشغالی[[اسرائیل]] [۵]
|| ۱۹۴۸، ۱۹۵۲، ۶۷–۱۹۶۱، ۱۹۶۹، ۷۵–۱۹۶۹|| -|| نیروی هوائی و وزارت کشاورزی|| ۱- تصادفی کردن آزمایش‌های افزایش بارش ۲- شروع دوباره برنامه‌های راندمی ۳- افزایش بارش|| عملیاتی-تحقیقاتی|| هوایی و زمینی||--|| یخ خشک و یدید نقره
|-