باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
** دهستان میرده
شهر: [[سقز]]
 
* [[بخش زیویه]]
* [[بخش امام]]
** دهستان امام
** دهستان تیلکوه
** دهستان خورخوره
 
* [[بخش زیویه]]
** دهستان گل تپه
** دهستان صاحب
کاربر گمنام