تفاوت میان نسخه‌های «محمود طاووسی»

* اندرز آذرباد مار سپندان، پژوهشنامه مؤسسه آسیایی شماره ۴–۲، سال ۱۳۵۷.
* انتقادی به کتاب «اولین سفرای ایران و هلند»، مجله راهنمای کتاب سال ششم، ۱۳۵۶.
محمود طاووسی* آوا نویسی و ترجمه بخش ۴ متن پهلوی شایست نشایست، مجله فروهر شماره ۴–۳، سال ۱۳۶۴.
* نکته‌ای دربارة زندگی عبدالله هروی خوشنویس، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، شماره ۱ دوره دوم، سال ۱۳۶۵.
* امشا سپندان، مجله فروهر شماره ۱۲–۱۱، سال ۱۳۶۸.
* سرستونی از دوران شاپور اول ساسانی، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز – دوره سوم، شماره اول و دومدوم، ۶۷–۱۳۶۶۹۱۳۶۸.
* ترجمه منظوم دعای صباح، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز دوره پنجم، شماره اولاول، ۱۳۶۸.
* M. Tavoossi, An Inscribed Capital Dating from the time of Shapur I Bulletin of the Asia Institute vol 3. Detroit Michigan 1989.
* بابی در ریشه‌شناسی واژگان فارسی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۲–۱ سال۲–۱، ۱۳۷۱.
* کتیبه سند ماندگار، نشریه دانشگاه آزاد اسلامی فیروز آباد، شماره ۱، سال ۱۳۷۱.
* سخنوران فیروزآباد، مجله طلایه نشریه دانشگاه‌آزاد فیروزآباد، سال ۱۳۷۲.
* گفتگو در زمینه «هنر خوشنویسی»، نشریه چلیپا، انجمن خوشنویسان ایران سال اول، شماره ۲ سال۲، ۷۲–۱۳۷۱.
* طب جمالی و شفای حالی (معرفی نسخه خطی منحصر به فرد)، مجموعه مقالات «نامگانی استادعلی‌سامی» جلد ۲ سال۲، ۱۳۷۲.
* پارس و پارسی، مجله فرهنگ فارس.فارس، شماره اول بهاراول، ۱۳۷۳.
* آقا فتحعلی حجاب شیرازی خوشنویس، مجله فرهنگ فارسفارس، شماره ۱ بهاراول، ۱۳۷۳.
* شیخ مفید داور، مجله فرهنگ فارسفارس، شماره ۳ سال۳، ۱۳۷۴.
* آشنایی در دیار ما (پرفسور پوپ) فارس شناختشناخت، شماره ۱ سال۱، ۱۳۷۸.
* معرفی انتقادی کتاب «از زبان داریوش» معرفی و انتقاد کتاب،، کتاب ماه تاریخ.تاریخ، شماره ۲۵ سال۲۵، ۱۳۷۱۳۷۰.
* استاد ماهیار نوابی (زندگی و آثار)، نامه فرهنگستانفرهنگستان، شماره ۱۷ سال۱۷، ۱۳۸۰.
 
== منابع ==
۱۴۸

ویرایش