تفاوت میان نسخه‌های «سگ کوچک»

۴۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
فارسی سازی ارقام
جز (ربات: اصلاح فاصله مجازی: ها)
(فارسی سازی ارقام)
'''سگ کوچک''' معادل عربی:کلب اصغر معادل انگلیسیCMi زمان رسیدن به نصف نهار:11۱۱ اسفند مساحت:182۱۸۲ درجه مربع .
ايناین صورت فلكيفلکی در نزديكينزدیکی صورت هايهای فلكيفلکی جبار[[شکارچی (شكارچيصورت فلکی)|شکارچی]] وكلب اكبر(و [[سگ بزرگ)]] قرار دارد.
 
== افسانه ==
چون جبار شكارچيشکارچی است طبيعيطبیعی است كهکه سگ هاسگ‌ها از آن او باشند سگ بزرگ و سگ كوچكکوچک هردو به فاصله يی اندكياندکی از آسمان جبار را دنبال ميمی كنندکنند افسانه يی لطيفيلطیفی در باره يی ايكاريوسایکاریوس(Icarius) و سگ با وفايشوفایش مرا(Mera) نقل ميمی شود. مرا تمام عمر حتيحتی پس از آن كهکه صاحبش كشتهکشته شد در كنارکنار او ماند بنابر ايناین افسانه خدايانخدایان وفايوفای مرا را با قرار دادن او در آسمان پاداش دادند و اوسگ كوچكکوچک( كلبکلب اصغر) شد.
 
== ستاره‌ها ==
ستاره يی پر نور صورت فلكيفلکی سگ كوچكکوچک شعرايشعرای شاميشامی است . قدر ظاهريظاهری آن 5ر0۵ر۰ است و به زرديزردی ميزندمیزند كهکه شاخص آن آست و نيمنیم پيشپیش از شعرايشعرای يمانيیمانی ستاره يی پرنور سگ بزرگ طلوع مي كندمی کند.نام يونانيیونانی ايناین ستاره procyon از دو كلمهکلمه به معنايمعنای (پيشاپيشپیشاپیش سگ) مشتق شده است شده‌است.
شعرای شامی از ما فقط 11.4۱۱٫۴ سال نوری فاصله داشته و چهاردهمین ستاره شناخته شده نزدیک در آسمان و پنجمین ستاره قابل مشاهده با چشم غیر مسلح است نوع ططیف آن F5 IV .شعرايشعرای شاميشامی دارايدارای همدميهمدمی از نوع كوتولهکوتوله يی سفيدسفید است كهکه فقط با تلسكوپتلسکوپ هايهای قويقوی قابل مشاهده است مشاهده‌است.
 
== اجرام عمقی آسمان ==
 
== منبع ==
*کتاب صورت هایصورت‌های فلکی نوشته دکتر گری مکلر
*كتابکتاب نجوم به زبان ساده نوشته مايرمایر دگانيدگانی
{{پیکرهای آسمانی}}
 
[[رده:صور فلکی]]
[[en:Canis Minor]]