باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۱ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
رتبه مساحت = ۵ام |
درصد آب‌ها = ۰٬۶۵ |
سال برآورد جمعیت = ۲۰۱۵۲۰۱۸ |
جمعیت = ۲۰۵٬۳۳۸٬۰۰۰۲۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رتبه جمعیت = ۵ام |
تراکم جمعیت = ۲۲ |
۱۲

ویرایش