تفاوت میان نسخه‌های «فعل‌های فارسی»

جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
! آژدَن
| آژد ||آژن || ☓ ||✓
|-
! آژَندن
| آژند ||آژن || ☓ ||✓
|[[فعل گذرا|گذرا]]
|-
! آژَندیدن
| آژندید ||آژن || ☓ ||✓
|[[فعل گذرا|گذرا]]
|-
! آسودن
| آسود || آسای ||؟ ||؟
|-
! آشامیدن<ref>از ریشه شم به اضافه آ نفی ارزشی</ref>
! ارزیدن
| ارزید || ارز || ✓ || ✓
|-
! اژندیدن
| اژندید ||اَژَن || ☓ ||✓
|[[فعل گذرا|گذرا]]
|-
! اشاندن<ref>با کسر الف، در [[لهجه همدانی]] به معنی انداختن، پرت کردن</ref>