تفاوت میان نسخه‌های «نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید»