تفاوت میان نسخه‌های «گئوبروه (گوبریاس)»

جز
(دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
گئوبروه هم در زمان [[کوروش بزرگ]] و هم در زمان [[داریوش بزرگ]] از سرداران [[ارتش ایران]] بود. گئوبروه در زمان [[کوروش بزرگ]] یکی از [[ساتراپ|شهربانان]] ایران بود. گئوبروه در فتح [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] به همراه [[کوروش بزرگ]] شرکت داشت. گل‌نوشته‌های بدست آمده در سالهای اخیر نشان می‌دهند که سپاه پارس، تحت فرماندهی گئوبروه، [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] را بدون درگیر شدن در نبردی فتح کرد. پس از محاصره بابل، گئوبروه برای ورود به شهر که دور تا دور آن را رود [[فرات]] فرا گرفته بود، دستور داد جریان رود را منحرف کنند تا بتوانند از بستر خشک آن به شهر بابل رخنه کنند. او پسر پادشاه را دستگیر کرد و به قتل رساند؛ آنگاه [[کوروش بزرگ]] وارد شهر شد.
 
پس از مرگ [[کوروش بزرگ]]، گئوبروه از نزدیکان [[داریوش بزرگ]] بود. [[داریوش بزرگ]] پیش از رسیدن به پادشاهی با ارته بامه دختر گئوبروه نیزه دار ازدواج کرد. در گل‌نوشته‌های دیوانی نام ارته بامه بیشتر از نام دیگر همسران [[داریوش بزرگ]] آمده استآمده‌است.
 
در نقش برجسته و [[کتیبه بیستون]] دو تن از یاران [[داریوش بزرگ]] دیده می‌شوند که شامل ویندَفْرَناه کمان‌دار و گئوبَروَه نیزه دار، پشت سر او ایستاده‌اند.
 
گئوبروه در زمان [[داریوش بزرگ]]، شورشیان بابل را سرکوب کرد. [[داریوش بزرگ]] در [[کتیبه بیستون]] به ما می‌گوید که این شورش را با موفقیت سرکوب کرده، اما شخص دیگری به نام «نبوکدنزر» باز هم ادعای سلطنت بابل را کرده و برای مدتی به بخش‌هایی از مملکت، احتمالاً [[نیپور]]، حکومت کرده استکرده‌است. بابل تا مدتها شاهد مدعیان مختلفی بود که همه ادعای قرابت با خاندان [[نبونید]] را داشتند و همه نیز به دست [[داریوش بزرگ]] شکست خوردند. گئوبروه همچنین در سال ۵۱۹ ق. م شورش فردی به نام آتامانیتا را در همان آغاز سرکوب کرد.
 
== یاری گئوبروه به داریوش بزرگ برای به پادشاهی رسیدن ==
در کتاب [[هرودوت]] و در [[کتیبه بیستون]]
 
۱.# [[هرودوت]] :[[اتانس]] [[بیستون]]: «اوتانَـه» پسر ثوخرَه پارسی.
۶.# [[هرودوت]] : [[هیدارنس]]اسپاتینس [[بیستون]]: «ویدَرنَـهاَردومَـنیش» پسر بَـگابیگنَـهوَهَـئوکَـه پارسی.
 
۲.# [[هرودوت]] :اسپاتینس[[گبریاس]] [[بیستون]]: «اَردومَـنیشگَئوبَـرووَه» پسر وَهَـئوکَـهمَـرَدونی‌یَـه پارسی (بابلی‌ها این نام را اوگْـبَـرو تلفظ می‌کردند)، (سالنامه نبونید).
۴.# [[هرودوت]] :اینتافرنس [[بیستون]]: «ویدَفَـرنا-وینْـدَفَـرنا» پسر وایَـسپارَه.
 
۳.# [[هرودوت]] : [[گبریاسمگابیز]]وس [[بیستون]]: «گَئوبَـرووَهبَـگَـبوخشَـه» پسر مَـرَدونی‌یَـهداتووَهیَـه پارسی (بابلی‌هانام اینمگابیز نامدر راتاریخ اوگْـبَـروحسن تلفظپیرنیا می‌کردند)، (سالنامهبغابیش نبونیدآمده‌است).
# [[هرودوت]]: [[هیدارنس]] [[بیستون]]: «ویدَرنَـه» پسر بَـگابیگنَـه پارسی.
 
۷. هرودوت: [[داریوش]] [[بیستون]]: «دارَیَـوَئوش» پسر وِشتـاسَـپـَهوِشتاسَـپـَه (ویشتاسپ، هرودوت: هیستاسپ) نوه اَرَشامَـه (آرشام) هخامنشی.<ref>هرودوت ص ۲۱۳</ref>
۴. [[هرودوت]] :اینتافرنس [[بیستون]]: «ویدَفَـرنا-وینْـدَفَـرنا» پسر وایَـسپارَه.
 
۵. [[هرودوت]]: [[مگابیز]]وس [[بیستون]]: «بَـگَـبوخشَـه» پسر داتووَهیَـه پارسی (نام مگابیز در تاریخ حسن پیرنیا بغابیش آمده است)
 
۶. [[هرودوت]]: [[هیدارنس]] [[بیستون]]: «ویدَرنَـه» پسر بَـگابیگنَـه پارسی.
 
۷. هرودوت: [[داریوش]] [[بیستون]]: «دارَیَـوَئوش» پسر وِشتـاسَـپـَه (ویشتاسپ، هرودوت: هیستاسپ) نوه اَرَشامَـه (آرشام) هخامنشی.<ref>هرودوت ص ۲۱۳</ref>
 
هفت یار وفادار بر آن شدند که بی درنگ بر غاصب بتازند و پس از ادای فریضه و دعا و نیایش برای پیروزی به طرف قصر شتافتند. مغ که در تالار بود گریخت و به خوابگاهی پناه برد و کوشید در را برروی مهاجمان قفل کند اما دو نفر از ایشان داریوش و گبریاس به او رسیدند و گبریاس مغ را، در بازوان خود گرفت. داخل اتاق تاریک بود. داریوش که نگران زخمی کردن گئوبروه بود بالاخره خنجر خود را فرو برد و پیکر مغ را درید.<ref>هرودوت، ص ۲۱۷</ref>
بعد از به سلطنت رسیدن داریوش، پیوند بین گئوبروه و داریوش توسط ازدواج‌های سیاسی ای که صورت گرفت عمیق‌تر شد. داریوش با دختر گئوبروه ازدواج کرد و او با خواهر داریوش زناشویی کرد. دختر هوتن، فیدمیا همان بانو که راز مغ را فاش کرد، نیز با داریوش ازدواج کرد.<ref>هرودوت، ص ۲۲۲</ref>
 
گئوبروه سردار داریوش بزرگ با گئوبروه یگئوبروهٔ دیگری فرماندار گوتیان در زمان کوروش بزرگ تفاوت دارند به این دلیل که گئوبروه فرماندار گوتیان بعد از فتح بابل و منصوب شدن به فرمانداری بابل، مدتی بعد درگذشت.<ref>در رویدادنامه نبونعید - کوروش سال هفدهم (۵۳۸/۵۳۹) آمده استآمده‌است: در شب یازدهم ماه آرَهسَمنَه، گئوبَروَه مرد. در محاسبات روز شمار رویدادنامه نبونید - کوروش توسط استاد غیاث آبادی آمده: برگماری گئوبروه به فرمانداری بابل: ۲۹ مهر ایرانی، ۳ مِرهِشوان آرامی، ۲۸ اکتبر میلادی، ۸۷۵۱۴۷ – روز ژولی. درگذشت گئوبروه: ۷ آبان ایرانی، ۱۱ مِرهِشوان آرامی، ۵ نوامبر میلادی، ۸۷۵۱۳۹ – روز ژولی. کتیبه نبونید - کوروش، موزه بریتانیا، شماره اثر 35382</ref>
 
== آریابیگنه پسر گئوبروه ==