تفاوت میان نسخه‌های «بوی باران»

۳۲۷ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
←‏تصنیف نی زن: اصلاح شعر
جز (Saeidpourbabak صفحهٔ بوی باران(آلبوم) را به بوی باران که تغییرمسیر بود منتقل کرد: تنها کاربرد)
(←‏تصنیف نی زن: اصلاح شعر)
{{پایان شعر}}
 
=== تصنیف نینی‌زن زن===
شعر از [[فروغی بسطامی]] و غزل [[حافظ]]
{{شعر}}
{{ب|گر عارف حق بینیبینی، چشم از همه بر همبرهم زن|چون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زن}}
 
{{ب|هــمهم چــشــمچشم تـمـاشـاتماشا را بـربر روی نـکـونکـو بـگـشـابگـشا|هــمهم دســتدست تـمـنـاتمنا را بـربر گـیـسـویگیسوی پـرپُر خـمخَم زن}}
 
{{ب|هــمهم نــکــتــهٔنکتهٔ وحـدتوحدت را بـابا شـاهـدشاهد یـکـتـاگـویکتاگو|هــمهم بــانــگبانگ انــاالــحـقاناالحق را بـربر دار مـعـظـممعظم زن}}
 
{{ب|گـرگر تـکـیـهتکیه دهـیدهی وقـتـی،وقتی، بـربر تـخـتتخت سـلـیمانسلیمان ده|ور پــنـجـهپنجه زنـیزنی روزی، در پـنـجـهپنجه رسـتـمرستم زن}}
 
{{ب|گـرگر دردی از او بـردیبردی، صـدصد خنده به درمان کن|ور زخمی از او خوردیخوردی، صد طعنه به مرهم زن}}
 
{{ب|چـونچون سـاقـیساقی رنـدانـی،رندانی، مـیمی بـابا لـبلب خـندانخندان خور|چــونچون مــطــربمطرب مـسـتـانـیمستانی، نـینی بـابا دل خـرمخرم زن}}
{{پایان شعر}}
غزل [[حافظ]]
{{شعر}}
{{ب|مــغــنــی از آن پــرده نــقــشــی بــیـار|بـبـیـن تـا چـه گـفـت از درون پرده‌دار}}
{{ب|مغنی از آن پرده نقشی بیار|ببین تا چه گفت از درون پرده‌دار}}
 
{{ب|چـــنــانچنان بــرکــشبرکش آواز خــنــیــاگــریخنیاگری|کــهکه نــاهـیـدناهید چـنـگـیچنگی بـهبه رقـصرقص آوری}}
{{پایان شعر}}
تکرار شعردو بیت از شعر [[فروغی بسطامی]]
{{شعر}}
{{ب|گر عارف حق بینیبینی، چشم از همه بر همبرهم زن|چون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زن}}
 
{{ب|هــمهم چــشــمچشـم تـمـاشـاتماشا را بـربر روی نـکـونکو بـگـشـابگشا|هــمهم دســتدست تـمـنـاتمنا را بـربر گـیـسـویگیسوی پـرپر خـمخم زن}}
{{پایان شعر}}