تفاوت میان نسخه‌های «آنتروپی آماری»

جز
+{{بدون منبع}}
جز
جز (+{{بدون منبع}})
{{بدون منبع}}
بر مبنای تعریف آماری ، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط لوودیگ بولتزمن (Ludwing Boltzmann) در سال 1896 ، [[آنتروپی]] را محاسبه کنیم:
S=klnW