هندسه تحلیلی: تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 24225985 توسط AmirEhsan 1234 (بحث) نیازمند منبع
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(خنثی‌سازی ویرایش 24225985 توسط AmirEhsan 1234 (بحث) نیازمند منبع)
برچسب: خنثی‌سازی
 
این رشته در مورد اندازه، فاصله و زاویه، فرمول‌های مربوط به خود را دارد.
 
 
''' نوشتن معادله خط راست'''
به طور کلی معادله هر خط به صورت ax+by+c=0 است. که با ساده سازی به y=mx+n دست می‌یابیم که در آن m را شیب خط و n را عرض از مبدا (نقطه برخورد خط راست با محور عرضها).
معادله هر خط را می‌توان به سادگی با داشتن دو نقطه از آن بدست آورد.
 
شیب خط را می‌توان از رابطه (x2-x1)÷(y2-y1) بدست آورد.
پس از بدست آوردن شیب خط با جای گذاری مختصات نقاط روی خط عرض از مبدا نیز بدست خواهدآمد. حال معادله خط مورد نظر بدست آمده است.
 
 
'''فاصله بین دو نقطه'''
طول فاصله دو نقطه (xA,yA)A و B(xB,yB) را که معمولا با d نمایش می‌دهند،از رابطه زیر بدست می‌آید:
2^d=√(xA-xB)^2+(yA-yB)
 
== منابع ==