باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏شاگردان: ویرایش
* [[آقا ضیاءالدین عراقی]]
* [[محمدحسین غروی اصفهانی]] متخلص به [[مفتقر]] از شعرای فارسی گو (معروف به کمپانی)
{{* [[حاج شیخ فضلعلی شریعت مهدوی ]]
* [[محمد حسین اشنی]]،<ref>مشاهیر مدفون در تکیه [[ابوالمعالی کلباسی]] ص ۲۰۱ , ۲۰۲</ref>
* [[آقا نورالدین عراقی]]
۳۲۴

ویرایش