باز کردن منو اصلی

تغییرات

سرشناسی محرز است.
{{سرشناسی}}
{{تعارض منافع}}
{{جعبه زندگینامه
|نام_شخص = هرمز گرجی‌بیانی