تفاوت میان نسخه‌های «کم‌خونی»

سلولهای خونی سفید ([[گلبول سفید|گلبولهای سفید]]): این سلولها با عفونتها مبارزه می‌کنند.
 
[[پلاکت]]ها: (قطعات سیتوپلاسمی نشات گرفته از سلول های مگاکاریوسیت) به لخته شدن خون پس از ایجاد جراحتها کمک می‌کنند.(در خونریزی های محدود پلاکت هایها با ایجاد درپوش پلاکتی جلوی خونریزی را می گیرند.)
 
سلولهای خونی قرمز (گلبولهای قرمز): این سلولها اکسیژن را از ریه‌ها به مغز، سایر ارگانها و بافتهای مختلف بدن حمل می‌کنند. بدن شما برای عملکردهای خود به خون حاوی اکسیژن احتیاج دارد.
کاربر ناشناس