تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه مارکسیستی»

جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + رده:نظریه مارکسیستی)
* [http://www.rahetudeh.com/rahetude/Masaele-Teorik/HTML/falsafe/aghaz.html فلسفه را مردمی کنیم]
* [http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/Asar/Yad-dashtha/negarandeh.html یادداشت‌ها و نوشته‌های فلسفی و اجتماعی]
*به نظر می رسد مهمترین مساله و دغدغه مارکس، جدای عین و ذهن در تفکر و اندیشه مغرب زمین بوده و این امر در عمل نیز تبارز پیدا کرده است. جدای ذهن و عین در جهان اجتماعی به جدای عمل و نظر انجامیده است. مارکس همواره در تلاش بوده که بین عین و ذهن و نیز بین عمل و اندیشه تلفیق ایجاد کند. از این رو است که دیدگاه مارکس هم ذهن گرایانه است و هم ماده گرایانه؛ و نگاه تک بعدی به مارکس نگاه درست نیست.
 
{{فلسفه}}
کاربر ناشناس