تفاوت میان نسخه‌های «مکانیک پرواز»

بدون خلاصه ویرایش
(بدون منبع)
{{بدون منبع}}'''مکانیک پرواز''' بخشی از [[دانش مکانیک]] است که به قانون‌های فیزیکی حاکم بر وسائل پرنده مانند [[هواپیما]] می‌پردازد.
 
==مکانیک پرواز در هواپیما==
 
*نیروی [[پیش‌رانش]] که هواپیما را به جلو می‌برد.
*نیروی [[برآر]] ناشی است از شکل [[بال]] هواپیما و سرعت هواپیما و همچنينهمچنین زاويهزاویه قرار گيريگیری [[بال]] هواپیما نسبت به جريانجریان هوا و هواپیما را به بالا می‌برد.
*نیروی [[پسار]] يایا نيروينیروی مقاوم هوا كهکه جهت آن رو به عقب هواپیما است و همواره در مقابل نيروينیروی پيشپیش رانش قرار دارد و مقدار آن بستگيبستگی به شکل [[بال]] هواپیما و سرعت هواپیما و همچنينهمچنین زاويهزاویه قرار گيريگیری [[بال]] هواپیما نسبت به جريانجریان هوا دارد.
*[[نیروی وزن]] که هواپیما را به پائین می‌کشاند.
 
اين چهار نيرو دو بهنیروی دو در جهت مخالف همديگر قرار گرفته و دائما اثر يكديگر را خنثی مينمايند. ترتيب قرارگيري آنها به اين صورت است كه نيروي پيش رانشپیش‌رانش در خلاف جهت نيروينیروی پساپسار است و نيروينیروی وزن هواپيماهواپیما در خلاف جهت نيروينیروی برا قرار دارد.حال اگر نيروينیروی پيش رانشپیش‌رانش بزرگتر از نيروينیروی پساپسار يایا مقاومت هوا نباشد هواپيماهواپیما دچار واماندگي[[واماندگی]] خواهد شد و همچنينهمچنین برای [[پرواز]] باید نیروی برآر از نیروی وزن بیشتر باشد تا هواپيماهواپیما بتواند از زمينزمین بلند شده و اصطلاحا پرواز نمايدکند. دروزن بررسيهواپیما اينثابت چهاراست نيرو(بدون هميشهدر وزننظر هواپيماگرفتن البتهوزن باسوخت) باك پر ثابت است وليولی در شرايطشرایط مختلف پرواز نيروهاينیروهای ديگردیگر (نيروينیروی برابرار و نيروينیروی پساپسار و نيروي پيشنیروی رانشپیش‌رانش) ممكنممکن است تغييرتغییر نمايندنمایند. مثلا در هنگام اوج گيريگیری كهکه زاويهزاویه هواپيماهواپیما نسبت به افق بيشتربیشتر است نيروينیروی پسا يا همان مقاومت هواپسار هم بيشتربیشتر خواهد بود حال. اگر توان موتور يایا هماننیروی نيروي پيش رانشپیش‌رانش نتواند نيروينیروی پسايپسار ايجادایجاد شده در اثر افزايشافزایش زاويهزاویه پرواز هواپيماهواپیما را جبران وکند، يا خنثی نمايد هواپيماهواپیما دچار واماندگيواماندگی خواهد شد. همچنينهمچنین نيروينیروی برابرار هم با افزايشافزایش سرعت هواپيماهواپیما افزايشافزایش خواهد يافتیافت و با ارتفاع گرفتن هواپيماهواپیما در اثر رقيقرقیق شدن هوا (در صورت ثابت بودن سرعت هواپيماهواپیما) كاهشکاهش می يابدیابد.
 
==منابع==
*US Depatrtment of Transportation, Federal Aviation Administration, Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, 2003
{{ناقص}}
[[رده:هوافضا]]