باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
برخی از کاربردهای الکل:
* سوخت خودرو
* مصرف شخصی(خوردن)
* حرام
* کاربردهای پزشکی و گندزدایی (به دلیل نفوذ فوق‌العاده به داخل منافذ و حفره‌ها و از بین بری باکتری‌های گرم مثبت و منفی و باکتری‌های مقاوم به اسید با غلظت ۷۰ تا ۸۰ درصد)
* ...
کاربر گمنام