باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
{| class="wikitable sortable"
|-
! حرف (آغاز و انجام مدخل‌ها)!! سال انتشار!! ایتالیکرومی!! شمارهٔ جلد !! شابک
|-
| ĀB – ANĀHID|| ۱۹۸۵||I|| ۱ ||
| ANĀMAKA – ĀṮĀR AL-WOZARĀʾ|| ۱۹۸۷|| II|| ۲ ||
|-
| ĀTAŠ – BEYHAQI|| ۱۹۸۹|| III|| ۳ ||
|-
| BĀYJU – CARPETS|| ۱۹۹۰|| IV|| ۴ ||